Tagarchief: VBO

Draait uw bedrijf vierkant of circulair?

TRI_2307
Lees het gehele artikel

Het circulair economisch model is een cruciale sleutel tot een welvarende en veerkrachtige economie. Het schraagt bovendien als één van de pijlers het economisch relanceplan na de covid-19 crisis. De waarde van het circulair concept staat al lang niet meer ter discussie. Vandaag luidt de vraag vooral hoe het concept zich optimaal in het bedrijfsleven en het beleid laat vertalen. Hoe evolueer je van concept naar implementatie? Hoe ver staan we vandaag in ons land? We leggen de lat hoog, want we hebben de ambitie om België op de kaart te zetten als toonbeeld van een duurzame, circulaire, innovatieve, competitieve economie in Europa.

Een volledig, Europees sterk geïntegreerde circulaire economie biedt talrijke voordelen. Zo drukt ze de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en leidt ze tot een duurzame benutting van (schaarse) grondstoffen en minder materialengebruik. Vergeten we, naast de ecologische, de economische winst(en) niet. Circulair ondernemen versterkt de concurrentiepositie en draagt bij tot innovatie, groei, jobcreatie … en welvaart. De eindconsument ten slotte vaart wel bij de aantrekkelijke, kwalitatieve en duurzame producten en diensten. Bottomline: circulaire economie is de motor voor een economische groei met respect voor de planeet en bestand tegen de hedendaagse en toekomstige economische en maatschappelijke uitdagingen.

We zijn de laatste om te ontkennen dat het ontwikkelen van een circulair businessmodel een werk van lange adem is. De omwenteling van een lineair naar een circulair model vergt grote investeringen. Maar de return on investment is veel groter dan op het eerste gezicht lijkt. Voor de ondernemingen én voor het land. België beschikt ternauwernood nog over tastbare rijkdom die het uit de ondergrond, de zee of de lucht kan putten. Onze echte waarde zweeft gemiddeld 1,7 m boven de begane grond: talent, kennis en creativiteit. Onze circulaire pioniers bewijzen dat we de knowhow en het talent in huis hebben om onze economie te ‘circulariseren’. Laat ons die kennis als exportproduct valoriseren. Want België is niet het enige land dat moet transformeren en zich moet richten op circulaire, innovatieve ideeën om zijn economische relevantie te behouden. Cruciaal in de ‘survival of the fittest’ is ons aanpassingsvermogen en onze creativiteit. Ons land kan nog veel flexibeler inspelen op de transitie van bestaande naar toekomstgerichte businessmodellen en ze tegelijk aantrekkelijk maken, zowel voor arbeid als kapitaal.

We mogen als land best wel ambitieus zijn, zolang we de haalbarheid en concurrentiekracht van onze bedrijven maar niet uit het oog verliezen. Sneller lopen dan we kunnen gaan heeft weinig zin. Maar vierkant – lees lineair – blijven draaien evenmin. Als leidraad en ‘framework’ ontwikkelden onze duurzaamheidsexperten samen met onze leden-sectorfederaties, een breed gedragen ‘Visie Circulaire Economie 2030’. Ze kadert binnen de principes van de sustainable Development Goals (SDG’s), heeft concreet richting aan de gezamenlijke doelstellingen en fungeert als roadmap voor de komende tien jaar. Zes jaar na de eerste REFLECT editie over circulaire economie gaat het VBO in dit nieuwe nummer dieper in op de stand van zaken, de uitdagingen en hinderpalen op weg naar een circulaire economie en hoe we die kunnen tackelen.  

Circulaire economie. Een ambitieuze visie voor België

Circulaire economie
Lees het gehele artikel

Het document ‘Visie Circulaire Economie 2030’ wil een roadmap vormen voor de komende tien jaar, waarbij circulariteit de motor is van groei en welvaart. Vanessa Biebel, executive manager van het competentiecentrum Sustainability en Circulaire economie, vat de belangrijkste handvaten die het document aanreikt samen.

Het is niet de eerste keer dat het VBO zich waagt aan een visie rond duurzaamheid. Drie jaar geleden bundelde het al inzichten rond energie en mobiliteit. “Als VBO is het belangrijk om de juiste richting voor de toekomst aan te geven. Circulariteit gaat echter bijzonder breed en is moeilijk in één silo te vatten. Daarom zijn we er trots op dat we input gekregen hebben van zoveel verschillende sectoren om tot één gezamenlijke visie te komen”, opent Biebel. En die visie mag bijzonder ambitieus genoemd worden. VBO wil dat België zijn koppositie die het vandaag heeft behoudt en zelfs verder uitbouwt op de lange termijn. “Want dat is de manier om de competitiviteit van onze bedrijven te waarborgen, nieuwe jobs te creëren en tegelijk voor eigen grondstoffen te zorgen.”

Vijf ambities realiseren vraagt om samenwerking

Om dat te realiseren schuift het VBO vijf ambities naar voren. Het gaat om het maximaliseren van de beschikbaarheid van materialen, het koploper zijn in circulair ontwerp en productie, circulaire gebruiksmodellen en het hoogwaardig terugwinnen van materialen en sterk zijn in het gebruik van enablers voor de circulaire economie. “Ambities die heel breed blijven, maar tegelijk wel allemaal dezelfde richting uitwijzen”, geeft Biebel aan. Om die te realiseren zal er in de eerste plaats moeten ingezet worden op meer samenwerking. “Tussen de verschillende administraties (federaal en gewestelijk) onderling, tussen overheden en bedrijven maar ook tussen bedrijven over alle sectoren heen. Het is belangrijk om als België één stem te laten luiden in Europa om te zorgen voor een gelijk speelveld tussen alle lidstaten. Met deze visie geven we alvast zelf het goede voorbeeld. ”

Vanessa Biebel
Vanessa Biebel: “Afval stopt niet aan de grenzen. Vandaar dat het belangrijk is om een open Europa te creëren om elke stroom zo hoogwaardig mogelijk te verwerken.”

Ondersteunend beleidskader nodig

Het VBO verwacht van de overheden in ons land dat ze maximaal inzetten op een ondersteunend beleidskader. Biebel: “De haalbaarheid van deze visie hangt nauw samen met de inzet op twee katalysatoren: innovatie en een open economie. Leg doelen en objectieven vast, maar laat voldoende ruimte aan de bedrijven om zelf de weg ernaartoe uit te stippelen. Om innovatie mogelijk te maken en niet af te remmen. Dat is nu meer dan ooit nodig. Afval stopt ook niet aan de grenzen. Vandaar dat het belangrijk is om een open Europa te creëren om elke stroom zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Covid-19 heeft veel problemen blootgelegd, bijvoorbeeld de materiaalschaarste die ontstaan is en de bijhorende prijsstijgingen. We moeten dit momentum aangrijpen om een duurzame relance op het getouw te zetten. Om sneller te schakelen richting circulaire economie.”

Benchmarking aan de hand van indicatoren

Van zijn kant uit wil het VBO werk maken van benchmarking. Aan de hand van de tien indicatoren die Eurostat naar voren schuift, wil het VBO vanaf volgend jaar en daarna twee jaarlijks het scorebord opmaken. “Dit moet ons een idee geven van hoe ver we staan, ten opzichte van onze eigen ambities, maar ook ten opzichte van andere landen. De indiciatoren kunnen bovendien helpen om mogelijke juridische obstakels te identificeren en uit de weg te helpen. De weg naar een circulaire economie zal sowieso een stappenplan zijn. We willen er met alle federaties en stakeholders hard aan werken om ze realiteit te laten worden”, besluit Biebel.