Tagarchief: Square Group

​Verhuizing naar watergebonden site en nieuwe wasinstallatie

De-verhuizing-naar-een-nieuwe-site-aan-het-Kluizendok-biedt-vee
Lees het gehele artikel

AC Materials maakt deel uit van de Square Group en is over vijf locaties verspreid: Brugge, Gent, Vlierzele, Puurs en Heist-op-den-Berg. De kernactiviteiten bestaan uit het recycleren van beton-, asfalt- en baksteenpuin. De granulaten die hieruit ontstaan, worden vervolgens in de betoncentrale van het bedrijf verwerkt tot betonproducten. Ook worden gerecycleerde granulaten of granulaten van natuurlijke oorsprong verkocht aan derde partijen. 

Dit najaar verhuisde AC Materials de site in Wondelgem naar een grotere watergebonden locatie aan het Kluizendok in de haven van Gent. Tevens nam het in 2021 een wasinstallatie in gebruik voor de productie van hoogwaardig  puingranulaat. Hiermee zet het vol in op duur­zaamheid en circulaire economie. 

Hoogwaardig menggranulaat

Door de ingebruikname van een wasinstallatie dit voorjaar, is AC Materials het eerste bedrijf in Belgie dat hoogwaardig menggranulaat, B+ granulaat, kan aanbieden. Zuiver menggranulaat bevat standaard te veel fijne bestanddelen alsook vlottende en niet-vlottende stoorstoffen. “Door te investeren in een performante wasinstallatie kan de continuïteit en de zuiverheid van de afgewerkte granulaten onder controle gehouden worden. Hierdoor mogen deze gerecycleerde granulaten in gecertificeerde toepassingen gebruikt worden”, vertelt algemeen directeur Johan Baeten. Op deze manier wordt het circulaire bedrijfsmodel van AC Materials verder sluitend gemaakt. “Beton uit draagbalken kan hierdoor weer gebruikt worden voor dragende constructies waardoor de toegevoegde waarde hoger ligt dan wanneer je de granulaten alleen voor beton in funderingen kunt gebruiken”, vervolgt  Baeten.  

Met de wasinstallatie kan AC Materials hoogwaardige granulaten halen uit puinafval.

“Bouwen met gerecycleerd afval heeft de toekomst”

Een laatste activiteit van het bedrijf is de tijde­lijke opslag van niet-vervuilde gronden (E-TOP). Dit betreft grond die bijvoorbeeld bij een bouwproject overbodig is en waarvoor de aannemer een tijdelijke opslag zoekt. De grond kan bij een ander project vervolgens, na de nodige analyses en de nodige behandelingen zoals het afzeven en bekalken, uit stock gehaald worden en opnieuw ingezet worden. Baeten ziet een groeiende markt weggelegd voor gerecycleerde granulaten. “Momenteel wordt er uit economische beweegredenen nog vaak voor natuurlijke granulaten gekozen, maar het lijkt aannemelijk dat de overheid de regelgeving gaat verstrengen en circulaire granulaten gaat bevoordelen”, spreekt de zaakvoerder zijn verwachting uit. “Bouwen met gerecycleerd bouwafval heeft de toekomst.”  

Efficiëntieslag

De wasinstallatie bevindt zich momenteel op de site in Brugge, maar zal op korte termijn verhuizen naar de vestiging in de Gentse haven. Hier heeft het bedrijf dit najaar een water­gebonden perceel van 15 hectare in gebruik genomen. Deze site vervangt de twee kleine water­gebonden sites in de buurt van Gent. Door de activiteiten op een groot terrein te bundelen, slaagt het bedrijf erin een efficiëntie­slag te maken. Daarnaast is de ligging aan het Kluizendok ook een belangrijke element. “Binnen­vaart zal in belang alleen maar verder toenemen”, legt Baeten uit. “We zien nu al bij de aanvoer van puin uit Brussel en Antwerpen dat er bij sommige projecten geëist wordt dat er met binnen­vaart gewerkt wordt. Voor de afvoer maken we ook al geregel­matig gebruik van de binnenvaart, hetzij voor intern transport, hetzij voor het transport van meng­granulaten naar bijvoorbeeld Nederland.” Bij de inrichting van de nieuwe site in de haven van Gent is rekening gehouden met het gebruikers­gemak van de bezoekers. Zo is het aantal administratieve handelingen beperkt en wordt er bij­voorbeeld gewerkt met auto­matische nummer­plaat­her­kenning. Hier­door hoeft de vracht­wagen­bestuurder zich niet langer aan te melden, en wordt de nodige documen­tatie bezorgd via een kiosk.    

Asbestverwijdering vraagt om strakke procedures en goede controle

Lees het gehele artikel

De schade die asbest aan de gezondheid kan berokkenen vraagt om voldoende aandacht bij de verwerking ervan. Kennis en expertise, geborgd in de juiste procedures is dan ook de conditio sine qua non om asbest veilig te kunnen verwijderen uit gebouwen. Een gesprek met Marc Jonckheere, managing director van Aclagro, onderdeel van de Square Group. 

Marc Jonckheere: “Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren.”

Aclagro. Wat in 1970 begon als eenmansbedrijf voor grondwerken is vandaag uitgegroeid tot klasse 8 aannemer die klanten ondersteunt om vastgoedprojecten volledig bouwklaar te maken. Jonckheere: “We willen onze klanten een totaalpakket kunnen aanbieden, van ontmanteling, asbestverwijdering, selectieve of totale sloop, bodemsanering tot naderhand de grond- en omgevingswerken. Aclagro beschikt verder over de nodige eigen diensten en competenties met betrekking tot waterzuivering, recyclage van slooppuin en het reinigen van verontreinigde gronden. Onze 320 medewerkers doen er alles aan om het vastgoed van onze klanten vrij te maken van alle gevaarlijke stoffen. Zowel in moeilijke als makkelijke dossiers, grote of kleine projecten, ontzorgen in veilige omstandigheden staat altijd centraal in wat we doen.” In die hoedanigheid komt Aclagro ook vaak in aanmerking met asbest. “Een problematiek waarin we ons gespecialiseerd hebben. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat onze medewerkers altijd veilig aan de slag kunnen en dat de gevaarlijke stoffen volgens de regels der kunst verwijderd worden. De mogelijke impact op de gezondheid is immers zeer zwaar, veel te vaak onderschat en laat zich pas na jaren voelen.” In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk. Het bedrijf heeft een lange reeks referenties over heel het land.

Aclagro merkt dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs.

Asbestverwijdering prioritair

De Vlaamse overheid heeft een topprioriteit gemaakt om de omgeving asbestvrij te maken tegen 2040 en verwacht dat dit op een deskundige manier plaats vindt. Een evolutie die Aclagro ten stelligste toejuicht. “Een belangrijke stap hierin was het verplicht maken van een sloopopvolgingsplan dat voorzien moet worden bij de bouwaanvraag (voor alle niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³ en residentiële gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³). In dit plan hoort steevast een asbestinventaris. Dat is al een viertal jaar in voege. Cruciaal is om te weten wat je allemaal in een gebouw kan aantreffen, zodat de risico’s voor zowel de eigen medewerkers als de eigenaar of mensen die in de omgeving aan de slag zijn, kunnen worden beperkt. Met het uitspreken van zijn ambitie en bijvoorbeeld de raamovereenkomsten met OVAM om werk te maken van een asbestvrij Vlaanderen, zien we toch dat er een duidelijke versnelling op het terrein gekomen is. Er is een plan van aanpak en een deadline om het asbestprobleem structureel aan te pakken.” Bewustmaking zal daarin een belangrijke rol spelen. “De modale man beseft niet voldoende de draagwijdte van het gezondheidsrisico dat asbest inhoudt. In die optiek zou het niet slecht zijn om altijd met een aannemer te moeten werken die beschikt over een erkenning, ook bij de particulieren. We merken toch dat die erkende bedrijven beslagen zijn om de werken uit te voeren zoals het hoort. Bovendien zou het verlagen van de grens van 5.000 m³ voor residentiele gebouwen een volgende stap in de goede richting zijn”, aldus Jonckheere. 

In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk.

Uitvoering volgens de regels der kunst

Jonckheere stipt ook nog enkele andere uitdagingen op het terrein aan. “We merken dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs. Het is nu eenmaal minder tastbaar dan het nieuwe complex dat uiteindelijk zal verschijnen. Eigenaars moeten zich bewust worden van het belang om dit op de juiste manier uit te voeren. Daarom een warme oproep om een beroep te doen op een sloopdeskundige, niet alleen voor de verplichte inventaris maar ook voor de goede begeleiding tijdens de werken. Asbest verwijderen is geen goedkope zaak. Orde, netheid en discipline zijn de sleutelwoorden. Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen en te nemen stappen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren. Dat heeft natuurlijk zijn kostenplaatje, maar wat ons betreft mogen er geen compromissen gebeuren op vlak van veiligheid en gezondheid. Asbestverwijdering blijft immers grotendeels manueel werk. Expertise is daarom echt cruciaal in deze materie. Het is kwestie van de kennis te borgen en door te geven aan iedere medewerker aan de hand van frequente theoretische en praktijk gerichte opleidingen samen ervaring op het terrein.”   

Nieuwe overslagkraan voelt zich al helemaal thuis aan het water

Lees het gehele artikel

De firma heeft twee maritiem gebonden terminals in beheer langsheen het zeekanaal Brussel-Schelde en heeft twee kades aan de Ringvaart in Gent-Wondelgem. Voor zijn nieuwe overslagmachine koos DD Shipping voor de Sennebogen 870 E, geleverd door SMT. Een oplossing die uitblinkt in productiviteit, comfort en ergonomie en ook nog eens flink wat energie uitspaart.

DD Shipping opteerde voor een PORT-STICK van 25 m, die een nog hogere capaciteit aan kan dan de standaardstick.

DD Shipping te Puurs ligt net buiten het havengebied en met slechts één kunstwerk, een zeesluis, tussen zijn twee kades en de zee profiteert de firma van een ideale ligging en een zeer vlotte maritieme aanloop. De zeesluis van Wintam is 8,8 m diep, 250 meter lang en 25 meter breed waardoor zeeschepen kunnen ontvangen worden met een capaciteit tot 10.000 ton. De tweede kade van DD Shipping werd recent ingehuldigd en zal binnenkort ook effectief in gebruik genomen worden. Door de investering in een tweede kade zullen er meer schepen kunnen ontvangen worden. “Bij de keuze voor een nieuwe overslagmachine hebben we bewust geopteerd voor een mobiele oplossing, zodat we deze overslagmachine flexibel kunnen inzetten op beide kades”, vertelt Geert Keeris, directeur bij DD Shipping. Naast overslagmachines beschikt DD Shipping te Puurs ook over meerdere wielladers, dumpers, bobcats en heftrucks. Een verscheidenheid aan attachments maakt het mogelijk om een grote diversiteit aan goederen te behandelen. 

“Omdat de Volvo wiellader een grotere afstand moet overbruggen om de rollen weg te zetten, moet de machinist van de Sennebogen 870E zelfs iets trager werken om te kunnen zorgen dat de wiellader kan volgen.”

Mobiele oplossing

Bij de aankoop van een nieuwe overslagmachine werd er rekening gehouden met verschillende factoren. “We hebben bewust gekozen voor een mobiele machine met een grote capaciteit om goederen te kunnen lossen”, legt Keeris uit. “Naast het comfort, dat versterkt wordt door de stabiliteit van de poten, was ook de ergonomie belangrijk. Verder moesten we rekening houden met een goede spreiding van het gewicht om zeker te zijn dat de kades het gewicht kunnen dragen.” Deze spreiding wordt gegarandeerd door de rupsportaal onder-wagen met vlakke rupsplaten. De onderwagen biedt echter nog meerdere voordelen. Zo heeft de Sennebogen 870E naast een dieseltank van 1.000 l, nog twee extra dieseltanks in twee van de poten van de onderwagen waardoor er in totaal nog eens 4.800 l diesel extra kan opgeslagen worden. De portaal onderwagen van de Sennebogen 870E biedt eveneens een extra logistiek voordeel. De kipvrachtwagens kunnen immers vlot onder de machine doorrijden wat veel extra tijd bespaart bij het rechtstreeks lossen op vrachtwagens. Ten slotte werd er ook gekozen voor een PORT-STICK van 25 m, die een nog hogere capaciteit aankan dan de standaardstick.

“Het besparen van energie is zeer belangrijk voor ons en meteen ook één van de redenen om te kiezen voor de Sennebogen 870E.”

Waaier aan materialen

De Sennebogen 870E wordt ingezet voor het lossen van verschillende materialen zoals boomschors, lava (dit wordt nadien ingezet voor onder andere groene daken en als filtragemateriaal voor zwemvijvers), bouwmaterialen (zand, grind en kalksteen), maar ook staalrollen en recupmaterialen (steen, betongranulaten en houtshredder). Ook kan deze overslagmachine ingezet worden als alternatief voor het bulk storten van turf. “Uiteraard is het belangrijk om te blijven groeien”, vertelt Keeris. “Momenteel zijn we alternatieve trafieken aan het bekijken zoals hout en boomstammen. Ook hiervoor zal de Sennebogen 870E ingezet worden.” Vandaag wordt er 5.300 ton aan staalrollen (WRIC’s) gelost met de Sennebogen 870E. Het schip bevat 2.162 rollen en deze kunnen in ongeveer 18 uur gelost worden. “In pieken halen we tot 160 rollen per uur met onze Sennebogen machine”, vertelt Keeris. “Omdat de wiellader een grotere afstand moet overbruggen om de rollen weg te zetten, moet de machinist van de Sennebogen 870E zelfs iets trager werken om te kunnen zorgen dat de wiellader kan volgen. Bij het lossen van boomschors kunnen we pieken tot 700 m3 per uur aan.”    

Service 

“Een van de belangrijkste parameters om te kiezen voor de Sennebogen 870E is service en uiteraard de jarenlange samenwerking met SMT. De communicatie met Dirk Philippe, onze contactpersoon bij SMT, loopt zeer vlot en ook interventies lopen steeds goed. We hebben gekozen voor een full service onderhoudscontract type ‘Traction’ waardoor we naast 24u service op onze machine ook kunnen genieten van een volledige dekking van onderhoud en herstellingen door SMT. Bovendien zijn onze machinisten zeer Sennebogen minded, en ook dat weegt uiteraard mee in de beslissing. Dat SMT de officiële verdeler is voor zowel Sennebogen als Volvo, vinden we alleen maar een voordeel. Naast Sennebogen hebben we ook verschillende Volvo machines rondrijden”, licht Keeris toe.  

Energiebesparing 

“Het besparen van energie is voor ons een heel belangrijk gegeven en meteen ook één van de redenen om te kiezen voor de Sennebogen 870E”, vertelt Keeris. “We proberen om een ‘groene’ lijn door te trekken in ons verhaal. Bij Square Group hebben we een duurzaamheidsmanager in dienst, wat alleen maar het belang van onze ecologische voetafdruk benadrukt.” DD Shipping werd in 1989 opgericht in Grimbergen als onderdeel van de groep ‘De Dijcker’. “We zijn steeds zeer vooruitstrevend geweest”, vertelt Keeris trots. “De Dijcker was 100% gefocust op wegtransport en kan voor mij als een echte pionier beschouwd worden. In 1989 bouwden ze immers al aan een complementair verhaal met binnenvaart/zeevaart om het vrachtwagentransport te optimaliseren.” Sinds september 2012 maakt het bedrijf deel uit van de Gentse bouwgroep Square Group. Momenteel werken er twaalf vaste medewerkers bij DD Shipping. Het team wordt regelmatig versterkt met verschillende zelfstandige machinisten afhankelijk van de drukte en soort activiteit.