Tagarchief: Sorteren

Wereld Recyclage Day: recyclage is voor 1 op 2 Belgen de reden om dagelijks te sorteren

download
Lees het gehele artikel

Onderzoek wijst op het belang van betere kennis over wat er met afval gebeurt: 1 op 3 denkt dat restafval wordt gerecycleerd

Een breed onderzoek naar het sorteergedrag in België toont aan dat 96% van de ondervraagden vaak of altijd sorteert. Uit milieuoverwegingen én omdat het afval op die manier kan gerecycleerd worden. Het verklaart de Europese koploperspositie van België op het vlak van sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Toch begrijpt nog niet iedereen wat er met het (verpakkings)afval gebeurt en is de sorteerboodschap nog niet altijd helder – vooral wat de nieuwe verpakkingstypes in de Nieuwe Blauwe Zak betreft.

Ter gelegenheid van Global Recycling Day op vrijdag 18 maart deed Fost Plus, dat instaat voor de organisatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, een breed onderzoek[1]naar het sorteergedrag van de Belg.  

Op het gebied van recyclage van verpakkingsafval hoort België vandaag – dankzij het sorteergedrag van de Belg – bij de Europese top2. 96% van de ondervraagden zegt dat ze ‘vaak’ of ‘altijd’ sorteren en de absolute koplopers zijn 55-plussers waarvan 99% zegt ‘vaak’ te sorteren en 91% ‘altijd’. Van de jongere ondervraagden (18-34 jaar) sorteert 69% ‘altijd’. Het lagere percentage valt te verklaren door de gezinssamenstelling: jongeren lijken zolang ze thuis wonen het sorteren iets vaker over te laten aan andere leden van het gezin (ouders of partner). Toch is deze jongere groep zich bewust van het belang van goed sorteren, het is ook bij hen dat sorteergedrag het vaakst onderwerp is van discussie. Jongeren zijn ook het meest optimistisch op de vraag of het haalbaar is om 100% van de verpakkingen te recycleren. 91% antwoordt hierop bevestigend.

Mensen sorteren verpakkingen omdat ze iets goed willen doen voor het milieu (54%), omdat ze weten dat de materialen zo kunnen worden gerecycleerd (46%), of uit gewoonte (41%). Door te sorteren en te recycleren krijgen verpakkingsmaterialen een tweede leven als secundaire grondstof, zijn er dus minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt bijvoorbeeld 100.000 ton CO2 per jaar extra bespaard.

Het misverstand rond restafval

Sinds er meer verpakkingen mogen worden gesorteerd in de blauwe PMD zak wordt per inwoner per jaar 8 kg aan bijkomende huishoudelijke verpakkingen ingezameld (bovenop de reeds verworven 15 kg). Dat is goed nieuws en het toont dat de communicatie rond de uitbreiding van de sorteerboodschap haar effect niet heeft gemist. Recyclage begint inderdaad bij de dagelijkse sorteerhandelingen: indien verpakkingen niet worden gesorteerd maar bij het restafval belanden, zijn ze helaas definitief verloren.

Weliswaar is er nog ruimte voor verbetering: enerzijds laat de studie zien dat er nog onvoldoende bewustzijn bestaat over wat er met restafval gebeurt: maar liefst 30% van de mensen denkt dat dit toch nog wordt gerecycleerd, terwijl dit wordt verbrand (met energierecuperatie). Dat is waarschijnlijk de reden dat in geval van twijfel over hoe te sorteren 33% van de ondervraagden een verpakking bij het restafval gooit, in plaats van zich te informeren, bijvoorbeeld via de app Recycle!, de website betersorteren.be, of de ophaalkalender. Anderzijds gelooft 1 op 4 niet dat plastic potjes en zakjes die in de Nieuwe Blauwe Zak mogen, gerecycleerd worden – wat wel het geval is.

Vaak wordt verondersteld dat mensen die kleiner behuisd zijn of geen buitenruimte hebben, minder sorteren. De studie spreekt dit echter tegen. Er zou geen causaal verband bestaan tussen het sorteergedrag en de manier waarop mensen wonen (appartement met/zonder terras of huis met/zonder tuin of terras).

Twijfelgevallen

In België recycleren we bijna al onze verpakkingen, maar de bevraging laat zien dat er voor een aantal verpakkingen nog twijfel is: in welke zak hoort een bepaalde verpakking. Zo is er onduidelijkheid over plastic wikkels bijvoorbeeld voor koekjes (36%), de plastic flessen van detergenten (25%), aluminiumschaaltjes (36%) en metalen spuitbussen (38%). Tenslotte belanden ook tandpastatubes (48%) vaak verkeerdelijk bij het restafval – ook die horen in de blauwe PMD zak thuis.  

Voor alle duidelijkheid: de P staat voor Plastic verpakkingen, de M voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons.

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus: “Bijna de helft van de bevraagden geeft aan te sorteren omdat de gebruikte verpakkingen op die manier kunnen worden gerecycleerd. Via een communicatiecampagne willen we deze circulariteit extra benadrukken. Een beter begrip over het belang en concrete resultaat van deze sorteerhandeling zorgt ervoor dat mensen beter sorteren. Hoe beter we samen sorteren, hoe beter we gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen recycleren. Alle verpakkingen recycleren blijft immers ons ultiem doel.”

Campagne ‘Alle verpakkingen recycleren. We gaan ervoor’België is absoluut op de goede weg naar maximale recyclage. Fost Plus is vastberaden omelk blikje, flesje, potje of eender welke andere verpakking terug te krijgen. Pas als elke verpakking wordt gesorteerd, kan ze worden gerecycleerd. Het is ook in die context dat Fost Plus een nationale communicatiecampagne heeft opgezet die op dit moment op radio, televisie en sociale media loopt. De campagne, die nog het hele jaar zichtbaar is, legt vooral de nadruk op concrete resultaten van verpakkingsrecyclage en toont aan dat consumenten met hun sorteerinspanningen het verschil kunnen maken.

Wat levert beter sorteren en recycleren nu eigenlijk op?

iStock-845816364
Lees het gehele artikel

Met de nieuwe VLAREMA regels hoopt Vlaanderen om weer meer nuttige materialen te recupereren uit het restafval van bedrijven en minder naar de verbrandingsoven te moeten sturen. Maar waartoe moeten al die inspanningen nu eigenlijk dienen? Een nieuwe Europese studie die in december gepubliceerd wordt, toont wat de Europese inspanningen om te recycleren in plaats van te storten oplevert. En hoe ze bijdragen tot het halen van de klimaatdoelen die Europa zich gesteld heeft.

De studie, die werd uitgevoerd door de gerenom­meerde onderzoeksinstellingen Prognos en CE Delft gebeurde in opdracht van de Europese afval­federaties FEAD, CEWEP, RDF Industry Group en Vereniging Afvalbedrijven. Ze onder­streept het causale verband tussen de opgevoerde inspanningen op vlak van recyclage (in lijn met het beleid van zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk) en de gerealiseerde CO2-reducties voor de afval­stromen in kwestie. Wanneer Europa erin slaagt om zijn vooropgestelde gemeen­schappelijke target van 65% recyclage en maxi­maal 10% storten te halen, dan zal dat resulteren in een jaar­lijkse vermindering in emissies van 150 miljoen CO2, in vergelijking met 2018. Dit houdt rekening met de vermeden uitstoot van de energie- en productie­sectoren die geen fossiele brand­stoffen of virgin materialen hoeven te gebruiken. De studie wijst ook op het belang van afval zo hoog mogelijk valoriseren en het verder uitrollen van een beleid rond de circulaire economie.

Naar koolstofnegatief

De CO2-reductie die we kunnen realiseren door grondstoffen te hergebruiken, zal een belangrijk instrument worden in het terugdringen van ons materialengebruik en het halen van de doelstellingen die ons klimaat moeten beschermen. Deze besparingen worden nog verder aangevuld door de energierecuperatie bij het verbranden van niet-recycleerbare materialen in energy-from-waste faciliteiten en door de productie van uit afval herwonnen brandstoffen. De studie voorspelt dat de Europese afvalsector niet alleen klimaatneutraal kan worden maar zelfs koolstofnegatief, wat niet alleen zal bijdragen aan een gezond en veilig milieu maar ook aan de steeds uitdeinende Europese groene economie.    

Recycleren is broeikasgassen reduceren

De ontbinding van afvalstoffen in stortplaatsen genereert methaan, een broeikasgas dat volgens de IPCC 86 keer krachtiger is dan CO2 over een periode van twintig jaar. De EU heeft zich recent geëngageerd in de Global Methane Pledge om om methaan wereldwijd te helpen terugdringen. De analyse in de uitgevoerde studie bevestigt dat de grootste CO2-emissies gehaald worden door de hoeveelheden biogeen materiaal in afvalstromen (denk aan paper, karton, bioafval …) die naar het stort trekken te verminderen. In het ambitieuze tweede scenario dat de studie naar voren schuift (dat uitgaat van hogere recyclagedoelen en het niet langer storten van alle recycleerbare en recupereerbare afvalstromen) zullen de besparingen in CO2-emissies zelfs verdubbelen en zullen methaan-emissies volledig vermeden worden. De afvalsector nodigt alle stakeholders uit aan tafel om de krachten te bundelen en deze transitie waar te maken de komende negen à veertien jaar.

Inspanningen aanhouden en versterken

Het behalen van het potentieel voor CO2-reductie zal mogelijk zijn in heel Europa op voorwaarde dat de inspanningen worden doorgetrokken om de recyclagecapaciteit (inclusief overheidssteun voor aparte inzamelings­systemen) op te schroeven, dat er nieuwe maatregelen komen zoals een verplichte recycled content en dat er werk wordt gemaakt van ecodesign en de recycleerbaarheid van producten. Het beleid van de EU en haar taksen moeten zich richten op de integrale keten van afvalbeheer om deze transitie te ondersteunen. Het gebruik en het delen van de capaciteit voor energierecuperatie is een van de sleutels om zoveel mogelijk afval weg te leiden van het stort.

Storten als laatste strohalm

Om het meer ambitieuze scenario 2 te realiseren, besluit de studie dat de afvaldoelstellingen verder uitgebreid moeten worden naar industrieel en commercieel afval, dat de recyclagedoelen scherper moeten worden en dat er zo weinig mogelijk afvalstromen die geschikt zijn voor recyclage en hergebruik op het stort mogen terechtkomen. De studie erkent ook dat storten eigenlijk maar een laatste strohalm is en enkel en alleen mag dienen voor de behandeling van zeer specifieke afvalstromen zoals asbest, die zelfs niet voor energierecuperatie kunnen dienen.