Tagarchief: Restafval

Naar 100 kg restafval per inwoner per jaar

iStock-1281092545
Lees het gehele artikel

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkgesteld bedrijfsafval loopt op zijn laatste benen. In 2022 zal de input van alle stakeholders worden samengebald in een nieuw document dat geldt voor de periode 2023 – 2028. We loodsen u langs de belangrijkste krachtlijnen die nu op tafel liggen.

Met zijn uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkgesteld bedrijfsafval wil Vlaanderen alle overheden verbinden om specifieke doelstellingen te halen. In eerste instantie door af te bakenen wat nu onder huishoudelijk afval valt en wat bedrijfsmatige afvalstromen zijn en alle tussencategorieën. Daarnaast worden targets naar voor geschoven die ervoor moeten zorgen dat het restafval naar beneden kan en dus ook de verbrandingscapaciteit. OVAM gaf reeds een eerste schot voor de boeg voor het nieuwe plan voor 2023 – 2028. Een voorstel dat nu nog wordt afgetoetst op zijn milieueffecten en wordt afgestemd met de verschillende stakeholders in de keten. 

Ambitieuze doelstelling

Het uitgangspunt voor het nieuwe plan is het cijfer dat reeds in de Vlaamse energie- en klimaatplan naar voren werd geschoven: een reductie van het restafval tot 100 kg per inwoner per jaar tegen 2030. Er zullen tussentijdse targets gezet worden om daar naar toe te werken in de periode dat het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk en gelijkgesteld bedrijfsafval loopt. Volgens de meest recente cijfers zitten we vandaag aan 146 kg restafval per inwoner per jaar. Daarmee zijn we top in Europa, tenminste wanneer we de restafvalproductie beoordelen in lijn met de welvaart van de bevolking. Vlaanderen wil die ambitie de komende jaren dus nog scherper stellen. Het zal een enorme inspanning vergen om die 100 kg per inwoner te halen.

Om die ambitieuze target te halen zullen huishoudens een stuk verder moeten gaan in de selectieve inzameling dan vandaag al het geval is.

Ook luiers en OBA selectief inzamelen

Dat betekent dat huishoudens een stuk verder zullen moeten gaan in de selectieve inzameling dan vandaag al het geval is. Het vizier wordt daarbij gericht op twee stromen: luiers en organisch-biologisch afval (OBA). Stromen die een flink tonnage vertegenwoordigen. Luiers maakten daarom onder meer deel uit van een grote call in 2021 om Vlaanderen als recyclagehub op de kaart te zetten. Initiatieven in Nederland en Italië bewijzen dat het technisch kan. Nu is het zaak om ook het economische plaatje errond te doen kloppen en daar kan extra omkadering in het uitvoeringsplan zijn steentje toe bijdragen. Een derde piste waar naar gekeken wordt is de nieuwe blauwe zak. Die zal verder geoptimaliseerd worden en moet 8 kg pmd extra per inwoner uit het restafval houden. Geen groot tonnage maar om de ambitieuze doelstellingen te halen zal elke kg tellen.

Hoe CO2-reductie realiseren?

Bijkomend wil men graag een aanzienlijke vermindering van CO2-emissies realiseren bij de eindverwerking. Momenteel ligt een daling met 25% op tafel, maar dit is nog onder voorbehoud. De vooropgestelde reductie in het volume van restafval van 146 kg per inwoner per jaar naar 100 kg alleen zal echter niet volstaan om dit te halen. Wat dan wel? Er bestaan weldegelijk verschillen in de CO2-intensiteit tussen de bestaande verbrandingsinstallaties. Toch zal het vooral belangrijk zijn om niet alleen te kijken naar wat er uit de schoorsteen komt, maar het volledige plaatje te overschouwen. De geografische spreiding bijvoorbeeld van de verbrandingsovens speelt ook een rol om CO2-emissies in het transport van en naar de ovens te vermijden. En wat met andere vervuilende stoffen zoals stikstof?

Duidelijker afbakenen huishoudelijk en bedrijfsafval

Wat in het voorstel dat nu al op tafel ligt nog ontbreekt is de duidelijke afbakening tussen huishoudelijk en bedrijfsafval. Enerzijds om een gelijk speelveld te creëren tussen intercommunales en private operatoren. Anderzijds om te verhinderen dat bedrijfsafval zijn weg zou vinden naar het huishoudelijk afval. Door het verschil in heffingen dat er momenteel is tussen beide fracties, bestaat daar het risico toe. Het wordt afwachten hoe deze elementen de komende maanden verder invulling zullen krijgen. De bedoeling is om in het voorjaar een eerste versie klaar te stomen die dan de basis kan vormen voor verdere optimalisering.   

Alle informatie rond bedrijfsafval op één website

rolcontainers-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Wist u dat het restafval van bedrijven nog gemiddeld 50% materialen bevat die hadden kunnen gevaloriseerd worden? Dat heeft niet altijd met slechte wil te maken, er is nog veel onwetendheid over wat de precieze verplichtingen zijn en hoe bedrijven die kunnen vormgeven. Valipac heeft daarom alle mogelijke informatie over de voornaamste afvalstromen gebundeld op een handige website. Op iksorteerinmijnbedrijf.be vinden inzamelaars en verwerkers alles wat ze nodig hebben om hun klanten beter te laten sorteren.

Het idee achter de website iksorteerinmijnbedrijf.be was duidelijk. Communicatiemanager van Valipac Ingrid Bouchez: “In elk van de gewesten gelden er sorteerverplichtingen voor bedrijven. Als afvalproducenten moeten zij erover waken dat hun afval netjes gesorteerd wordt voor een vlotte recyclage. Maar uit de cijfers blijkt dat er nog heel wat marge voor verbetering is. Valipac wil daarom de afvalophalers ondersteunen door alle informatie rond de conventionele stromen samen te brengen op één platform.” Concreet gaat het om papier en karton, hout, plastic en piepschuim, metaal, glas en pmd. De redenen waarom deze stromen nog altijd in het restafval van bedrijven belanden zijn divers. “Bedrijven zijn niet altijd vertrouwd met de wettelijke verplichtingen of weten niet hoe ze eraan moeten beginnen. Die lacunes willen we met de website invullen.”

print-screen-home-page-ik-sorteer-in-mijn-bedrijf-kopieren

Op iksorteerinmijnbedrijf.be vinden inzamelaars en verwerkers alles wat ze nodig hebben om hun klanten beter te laten sorteren.

 

Welke container voor welke afvalstroom?

Sedert de lancering vinden gemiddeld 1.500 bezoekers per maand hun weg naar de website. Een duidelijk teken dat Valipac er een nood mee invult. Bouchez: “We doen meer dan alleen maar vertellen hoe het moet in elk gewest en wat er met het afval gebeurt. We reiken bedrijven ook oplossingen aan over hoe ze hun afval concreet kunnen sorteren. Dat gaat dan over de verschillende types container die per stroom kunnen dienen, maar ook over tips en tricks om met bepaalde stromen om te gaan en communicatiemateriaal om werknemers aan te moedigen tot beter sorteren. Deze affiches hebben we in nauwe samenwerking met onze Valipac operatoren ontwikkeld op basis van de acceptatievoorwaarden die gelden voor elke stroom.” Bedrijven kunnen op de website ook testen hoe goed ze de materie in de vingers hebben met het sorteerspel.

emballages-industriels-kopieren

Valipac reikt bedrijven oplossingen aan over hoe ze hun afval concreet kunnen sorteren, bijvoorbeeld over de types container die per stroom kunnen dienen..

 

In kaart brengen afvalproductie

Een andere belangrijk pijler voor Valipac is het in kaart brengen van de afvalproductie. Bedrijven kunnen er aangeven welk tonnage ze per stroom maandelijks laten ophalen. “Een goede manier om inzicht te krijgen in wat er precies aan afval geproduceerd wordt”, geeft Bouchez aan. “De tool zorgt ervoor dat ze automatisch een grafiek te zien krijgen om van maand tot maand te kunnen evalueren. Wij passen er de resultaten van de sorteerproef van OVAM op toe om een indicatie te geven van het sorteerpotentieel. En dat is dan weer interessante informatie voor onze operatoren.” Voor Valipac was het immers belangrijk om ook de afvalophalers mee te hebben in dit verhaal. “De eerste feedback was alvast positief. We hebben de website ontwikkeld om hun klanten optimaal te informeren om zo goed mogelijk aan hun sorteerverplichtingen tegemoet te komen. Dat komt de volledige keten ten goede. We willen hem nu via alle mogelijke kanalen onder de aandacht brengen, zodat iedereen weet hoe zijn bedrijf een sorteerkampioen kan worden”, besluit Bouchez.