Tagarchief: Renewi België

Renewi start een project met SMART trucks

AI-Trucks-LR
Lees het gehele artikel

Renewi België investeert in innovatieve SMART trucks met als doel correct te scheiden aan de bron. Vanaf midden 2022 zijn alle trucks uitgerust met artificieel intelligente camera’s.

De ambitie van Vlaanderen is om de circulaire hub van Europa te worden. Materialen zo lang mogelijk in de productkringloop behouden is daarbij het doel.  Als materiaal wel te verstaan, niet als energie. De circulaire economie aanjagen is de ambitie waar waste-to-productbedrijf en Belgisch marktleider Renewi graag het voortouw in neemt. Hoogwaardige recyclage is een belangrijke eerste stap om de circulaire economie de noodzakelijke boost te geven.

“Wij beschouwen het, als waste-to-product marktleider en verbinder in de circulaire economie, als onze plicht om iedereen bewust te maken dat juist uitsorteren een voorwaarde is om te kunnen recycleren. Op die manier bouwen we mee aan een circulaire economie, waarbij wij claimen dat afval niet bestaat!”, zegt Mark Thys, Managing Director Renewi België. “Iedereen zal hierin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Sorteren is cruciaal om hoogwaardig secondaire materialen te produceren.  Wij blijven investeren in innovatieve methoden om een tweede leven te geven aan afval”, aldus Thys.

Investeren in slimme camera’s, en daardoor goed de verschillende stromen van afval identificeren, is een belangrijke innovatieve methode om de circulaire economie, en dus de ambitie van Vlaanderen te stimuleren”, zegt Mark Thys, Managing Director Renewi België.

Deze camera’s komen er niet zomaar. Ze moeten Renewi helpen om de nieuwe regels van de achtste editie van het Vlaams reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) kracht bij te zetten. De Vlaamse overheid verplicht alle inzamelaars van bedrijfsafval om toe te zien op de correcte naleving van de sorteerverplichting, die wordt opgelegd aan de afvalproducent. Deze nieuwe verplichting trad op 1 september 2021 in werking. Vlarema 8 bepaalt onder meer dat bedrijven geen recycleerbare fracties mogen mengen met bedrijfsrestafval. Voortaan moeten 24 verschillende soorten afval apart ingezameld worden.  “Daarmee wordt er van ons, als inzamelaar, verwacht om ook toe te zien op de correcte naleving van die sorteerverplichting. Om dit goed te kunnen realiseren investeert Renewi dus in innovatieve slimme camera’s”, zegt Mark Thys. Correct sorteren is de eerste noodzakelijke stap om materialen te recupereren, om ze vervolgens te hergebruiken in nieuwe producten. Dit alles is nodig om circulair te worden. Zo vermijden we dat er steeds opnieuw grondstoffen moeten worden opgegraven, omgekapt, en vervolgens ingevoerd. Dat heeft niet alleen ecologische, maar ook economische voordelen.

Vandaag rijden de eerste 25 Renewi SMART trucks rond. Deze trucks zijn voorzien van slimme camera’s. Deze camera’s maken verschillende foto’s van het afval dat per klant geaccepteerd wordt en die foto’s zullen door AI algoritmes verwerkt worden om automatisch materialen te herkennen. 

De afvalinzamelaar moet alle feedback die hij aan zijn klanten geeft, registreren. Om deze feedback volledig objectief te maken, is doorgedreven automatisering van de acceptatie van het afval door middel van artificieel intelligente camera’s nodig zodat deze acceptatie niet handmatig door de chauffeur gebeurt zoals dat nu het geval is. Zo monitort Renewi het sorteergedrag en heeft inzicht in het soort afval, de volumes en de waarde. “Effectieve innovaties zoals deze hebben een positieve invloed op de algemene bedrijfsvoering en bepalen ook het verschil tussen voldoen aan een verplichting of voorlopen op de markt zoals Renewi dat doet”, zegt Jan Meynen, CEO van Viu More.  Het doel is om alle trucks te voorzien van camera’s met artificieel intelligente software.

De circulaire economie moet nu echt een versnelling hoger schakelen

Mark Thys, Managing Director Renewi België
Lees het gehele artikel

Dat ik veel metaforen en jargon uit de autowereld haal, is geen toeval. Als ‘nieuwkomer’ in de sector, na twintig jaar in de ­automotive industrie, ben ik blij verrast door de dynamiek in de afvalverwerkingsindustrie. Maar bovenal, voel ik me ­verantwoordelijk omdat wij samen in de sector het verschil kunnen maken, deel uitmaken van de oplossingen. Als we maar die versnelling hoger schakelen.

2021 is een zomer vol natuurgeweld. Lang leken natuurrampen iets voor televisie: realiteit op andere continenten of het script van een spannende film. Maar met de watersnood in België en buurlanden of de bosbranden in Zuid-Europa, is meer dan eens duidelijk dat de Europese Green Deal urgent is. Dat het vijf voor twaalf is om de klimaatnoodsituatie aan te pakken.

Het is duidelijk nu. Er is meer nodig dan een schietgebed om de opwarming van de aarde te beperken tot 2°C. De wereldwijde klimaatplannen die via het Klimaatakkoord van Parijs tot stand zijn gekomen, dragen naar verwachting maximaal 15% bij aan deze beoogde reductie. De circulaire economie kan hier voor de overige 85% toe bijdragen. Als overheden, de industrie en andere belangrijke spelers de aanzet geven tot een opschaling van de huidige circulariteit (slechts 8,6%) naar 17% in 2032, dichten we de kloof en beperken we de opwarming van de aarde tot minder dan 2°C in 2050. De transitie naar een circulaire economie moet snel gebeuren.

Een duurzame transitie is haalbaar mits een combinatie van een drastische vermindering van gebruik van primaire grondstoffen, ecodesign, recyclage en de creatie van secundaire grondstoffen uit afvalstromen. Te vaak, en ten onrechte, verdwijnt recyclage naar de achtergrond als het gaat om de circulaire economie. Recyclage is meer dan de laatste optie voor een product. Natuurlijk moeten producten eerst gerepareerd en hergebruikt worden, maar er komt uiteindelijk steeds een moment om een materiaal een tweede leven te geven.

Materialen in de kringloop houden is de ontbrekende schakel in het realiseren van de wereldwijde klimaatambities. Is het eigenlijk niet simpel? Beschouw onze producten en materialen als een tijdelijke stockage van grondstoffen. Zo slaan we de spreekwoordelijke twee vliegen in één slag: enerzijds het ontginnen van schaarse primaire grondstoffen beperken, anderzijds diegene die reeds ontgonnen zijn, niet langer verbranden maar een tweede leven geven. Recyclage speelt daarom een cruciale rol, niet alleen bij het creëren van secundaire grondstoffen, maar ook bij het produceren van hoogwaardige alternatieven voor de steeds schaarser wordende materialen. Door afval niet te storten of te verbranden, houden we waardevolle materialen in de productwaardekringloop. Gebeurt dit niet, dan gaan materialen verloren en creëren we onnodig veel CO2.

Overgaan van lineaire processen naar een circulaire economie vergt gedragsveranderingen van elk van ons, organisaties en overheden, en niet in het minst van door purpose en innovatie gedreven marktleiders in de waste-to-product industrie. Vlaanderen wil en kan een internationaal speerpunt voor recyclage en secundaire materialen zijn. VLAREMA 8 getuigt hiervan. Maar er is meer nodig. Ik reik dan ook de hand naar concullega’s, mogelijke partners en de overheid om ervoor te zorgen dat deze ambitieuze regelgeving geen dode letter wordt.

Laat ons onze bevoorrechte polepositie om deze race tegen de klok te winnen ten volle benutten. En vooral die voet van de rem halen, en op het gaspedaal plaatsen!