Tagarchief: recycling

Wereld Recyclage Day: recyclage is voor 1 op 2 Belgen de reden om dagelijks te sorteren

download
Lees het gehele artikel

Onderzoek wijst op het belang van betere kennis over wat er met afval gebeurt: 1 op 3 denkt dat restafval wordt gerecycleerd

Een breed onderzoek naar het sorteergedrag in België toont aan dat 96% van de ondervraagden vaak of altijd sorteert. Uit milieuoverwegingen én omdat het afval op die manier kan gerecycleerd worden. Het verklaart de Europese koploperspositie van België op het vlak van sorteren en recycleren van verpakkingsafval. Toch begrijpt nog niet iedereen wat er met het (verpakkings)afval gebeurt en is de sorteerboodschap nog niet altijd helder – vooral wat de nieuwe verpakkingstypes in de Nieuwe Blauwe Zak betreft.

Ter gelegenheid van Global Recycling Day op vrijdag 18 maart deed Fost Plus, dat instaat voor de organisatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België, een breed onderzoek[1]naar het sorteergedrag van de Belg.  

Op het gebied van recyclage van verpakkingsafval hoort België vandaag – dankzij het sorteergedrag van de Belg – bij de Europese top2. 96% van de ondervraagden zegt dat ze ‘vaak’ of ‘altijd’ sorteren en de absolute koplopers zijn 55-plussers waarvan 99% zegt ‘vaak’ te sorteren en 91% ‘altijd’. Van de jongere ondervraagden (18-34 jaar) sorteert 69% ‘altijd’. Het lagere percentage valt te verklaren door de gezinssamenstelling: jongeren lijken zolang ze thuis wonen het sorteren iets vaker over te laten aan andere leden van het gezin (ouders of partner). Toch is deze jongere groep zich bewust van het belang van goed sorteren, het is ook bij hen dat sorteergedrag het vaakst onderwerp is van discussie. Jongeren zijn ook het meest optimistisch op de vraag of het haalbaar is om 100% van de verpakkingen te recycleren. 91% antwoordt hierop bevestigend.

Mensen sorteren verpakkingen omdat ze iets goed willen doen voor het milieu (54%), omdat ze weten dat de materialen zo kunnen worden gerecycleerd (46%), of uit gewoonte (41%). Door te sorteren en te recycleren krijgen verpakkingsmaterialen een tweede leven als secundaire grondstof, zijn er dus minder nieuwe grondstoffen nodig en wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verlaagd. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak wordt bijvoorbeeld 100.000 ton CO2 per jaar extra bespaard.

Het misverstand rond restafval

Sinds er meer verpakkingen mogen worden gesorteerd in de blauwe PMD zak wordt per inwoner per jaar 8 kg aan bijkomende huishoudelijke verpakkingen ingezameld (bovenop de reeds verworven 15 kg). Dat is goed nieuws en het toont dat de communicatie rond de uitbreiding van de sorteerboodschap haar effect niet heeft gemist. Recyclage begint inderdaad bij de dagelijkse sorteerhandelingen: indien verpakkingen niet worden gesorteerd maar bij het restafval belanden, zijn ze helaas definitief verloren.

Weliswaar is er nog ruimte voor verbetering: enerzijds laat de studie zien dat er nog onvoldoende bewustzijn bestaat over wat er met restafval gebeurt: maar liefst 30% van de mensen denkt dat dit toch nog wordt gerecycleerd, terwijl dit wordt verbrand (met energierecuperatie). Dat is waarschijnlijk de reden dat in geval van twijfel over hoe te sorteren 33% van de ondervraagden een verpakking bij het restafval gooit, in plaats van zich te informeren, bijvoorbeeld via de app Recycle!, de website betersorteren.be, of de ophaalkalender. Anderzijds gelooft 1 op 4 niet dat plastic potjes en zakjes die in de Nieuwe Blauwe Zak mogen, gerecycleerd worden – wat wel het geval is.

Vaak wordt verondersteld dat mensen die kleiner behuisd zijn of geen buitenruimte hebben, minder sorteren. De studie spreekt dit echter tegen. Er zou geen causaal verband bestaan tussen het sorteergedrag en de manier waarop mensen wonen (appartement met/zonder terras of huis met/zonder tuin of terras).

Twijfelgevallen

In België recycleren we bijna al onze verpakkingen, maar de bevraging laat zien dat er voor een aantal verpakkingen nog twijfel is: in welke zak hoort een bepaalde verpakking. Zo is er onduidelijkheid over plastic wikkels bijvoorbeeld voor koekjes (36%), de plastic flessen van detergenten (25%), aluminiumschaaltjes (36%) en metalen spuitbussen (38%). Tenslotte belanden ook tandpastatubes (48%) vaak verkeerdelijk bij het restafval – ook die horen in de blauwe PMD zak thuis.  

Voor alle duidelijkheid: de P staat voor Plastic verpakkingen, de M voor metalen verpakkingen en de D voor drankkartons.

Wim Geens, Managing Director van Fost Plus: “Bijna de helft van de bevraagden geeft aan te sorteren omdat de gebruikte verpakkingen op die manier kunnen worden gerecycleerd. Via een communicatiecampagne willen we deze circulariteit extra benadrukken. Een beter begrip over het belang en concrete resultaat van deze sorteerhandeling zorgt ervoor dat mensen beter sorteren. Hoe beter we samen sorteren, hoe beter we gebruikte verpakkingsmaterialen kunnen recycleren. Alle verpakkingen recycleren blijft immers ons ultiem doel.”

Campagne ‘Alle verpakkingen recycleren. We gaan ervoor’België is absoluut op de goede weg naar maximale recyclage. Fost Plus is vastberaden omelk blikje, flesje, potje of eender welke andere verpakking terug te krijgen. Pas als elke verpakking wordt gesorteerd, kan ze worden gerecycleerd. Het is ook in die context dat Fost Plus een nationale communicatiecampagne heeft opgezet die op dit moment op radio, televisie en sociale media loopt. De campagne, die nog het hele jaar zichtbaar is, legt vooral de nadruk op concrete resultaten van verpakkingsrecyclage en toont aan dat consumenten met hun sorteerinspanningen het verschil kunnen maken.

“Circulariteit en recyclage moeten de motor zijn van onze klimaatacties” – Otto de Bont, CEO Renewi

IR2021
Lees het gehele artikel

Meten is weten. Ok, een boutade maar het laatste IPCC rapport is nog maar eens heel duidelijk: we moeten nu actie ondernemen – er rest ons geen acht jaar meer tot 2030- én circulariteit, meer bepaald recyclage, kan op korte termijn een deel van de oplossing zijn! Overheden, bedrijven, consumenten, producenten: laat ons samen hier aan werken.

IPCC: onschatbare wetenschappelijke bron voor klimaatambities en -actie

In augustus 2021 publiceerde het IPCC het eerste deel van het zesde evaluatierapport waarin werd gewaarschuwd dat de mensheid in ‘code rood’ zit. In veel delen van de wereld staan mensen en ecosystemen al met hun rug tegen de muur. Dichterbij huis hebben droge zomers, overstromingen, bosbranden, hittegolven en zware stormen de klimaatcrisis tastbaarder gemaakt dan ooit tevoren.

Het nieuwe, tweede deel van het IPCC rapport wijst ons vandaag onverbiddelijk op de ernstige impact en risico’s die de opwarmende wereld zal hebben en nu al heeft op mensen, natuur, ecosystemen en geopolitiek. Dit rapport legt bovendien ook de sociale en maatschappelijke gevolgen van de klimaatcrisis bloot. Ook in dit tweede deel ligt de nadruk op de urgentie – dat de ergste risico’s kunnen worden vermeden als we enerzijds snel actie ondernemen om de broeikasgassen terug te dringen en anderzijds de uitgaven, om mensen te helpen zich aan de klimaatverandering aan te passen, opvoeren.

Het derde deel van het rapport, over de mitigatie/verzachting/matiging van de klimaatverandering én oplossingen volgt begin april. Het volledige IPCC syntheserapport zal in de herfst van 2022 worden voorgesteld.

Deze rapporten zijn cruciaal om de effecten van klimaatverandering te begrijpen en oplossingen te ontwikkelen die zowel het milieu als de mens ten goede komen. Deze wetenschappelijke verslagen van het IPCC moeten als basis gebruikt worden voor de formele onderhandelingen van de VN-conferentie, COP 27, in november, waar van de landen nu écht wel wordt verwacht dat zij hun klimaatambities verhogen, tastbaar maken én klimaatactie ondernemen.

Afval kan de kringloop sluiten

De problemen zijn enorm en er is haast geboden, daar laat dit rapport geen twijfel over bestaan.  Maar, andere recent verschenen rapporten stemmen me ook hoopvol: samen kunnen we er nog iets aan doen.

Uit het onlangs verschenen 2022 Circularity Gap Report blijkt dat we wereldwijd 100 miljard ton grondstoffen per jaar verbruiken en slechts 8,6% hergebruiken. Sinds COP21, zes jaar geleden, hebben we meer dan een half biljoen ton grondstoffen verbruikt. Het equivalent van 14 olifanten voor elke persoon ter wereld. Dat is 70 procent meer dan de aarde zelf kan aanmaken. Enorm, dus. De uitstoot als gevolg van ons overmatig gebruik van nieuwe materialen creëert emissieniveaus die onverenigbaar zijn met de Overeenkomst van Parijs. Deze circulariteitskloof (meer dan 90 procent van de materialen zijn voor altijd verloren!) is ongelofelijk groot, maar biedt tegelijk mogelijkheden om op ‘korte termijn’ de CO2-uitstoot te verminderen, als we de materialen, onder andere, door recyclage in de kringloop houden.

Bovendien blijkt uit een recente studie van onder meer de Europese afvalfederatie FEAD en studiebureaus CE Delft en Prognos dat de jaarlijkse CO2-uitstoot met 150 miljoen ton kan dalen (in vergelijking met 2018), als we in Europa de doelstelling van 65% recyclage en maximum 10% afval naar stortplaatsen behalen. 150 miljoen ton, stel je voor, dat is veel meer dan de jaarlijkse uitstoot van een land als België (106 miljoen ton in 2020). Door consequente consistente recyclage en hergebruik van grondstoffen kan de Europese afvalsector dus een enorme bijdrage leveren aan de Europese klimaatambities.

Systeemverandering rond het hergebruik van materialen en afval een nieuw leven geven, is niet alleen onontbeerlijk voor de transitie naar een circulaire economie en de sleutel om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, maar ook noodzakelijk om de consumptievoetafdruk terug te brengen binnen de grenzen van een leefbare wereld.

Afval bestaat niet… als de politieke wil er is…

Ondanks de ernstige wetenschappelijke en empirische waarschuwingen, lijkt het er wel op dat er nog heel wat knelpunten zijn om deze potentiële CO2-besparingen te bereiken. Maat-en regelgeving houden geen gelijke tred of worden nog niet snel genoeg genomen om écht een verschil te maken. Hiervoor zal Europa, en ook België, nog meer politieke wil om de recyclagecapaciteit verder te stimuleren, moeten tonen. Uniforme en consequente signalen zoals onder meer overheidssteun voor systemen die een gescheiden inzameling van meer afvalstromen mogelijk maken, quota voor het gebruik van recycled content voor productiebedrijven, meer aandacht voor ecologisch ontwerp en recycleerbaarheid van producten en verbod op storten en verbranden.

Het is het momentum om stroeve wetgeving en belastingsystemen om te buigen in duurzame mogelijkheden, om dingen aan te pakken als samen werk maken van het wegnemen van  belemmeringen voor een circulaire economie. Het toekennen van het juiste (tijdelijke) statuut aan de afvalverwerking bijvoorbeeld zou een enorme bottleneck voor afnemers van recyclaten wegwerken. Aanvaard, gedoog een transitieperiode alvorens een definitief statuut aan de afvalverwerking te geven. Zonder een overgangsfase wordt innovatie in de kiem gesmoord, elke investeerder weggejaagd én is een circulaire economie onmogelijk. Dit is een verpletterende verantwoordelijkheid van de overheden. Zo niet blijven we achter de feiten aanhinken en krijgen we de cirkel nooit rond.

… en de markt er om vraagt

De hindernissen voor een goed functionerende circulaire economie zijn eenvoudiger te overwinnen dan we denken. Recycling draait, net als de meeste markten, om vraag en aanbod. Het aanbod wordt gestimuleerd door het creëren van een duidelijk normatief regelgevend kader.

Deze push vanuit de overheid zal echter niet volstaan. Ook de producent wil en moet steeds duurzamer zijn. De Monitor voor Circulaire Economie leert ons dat de Vlaamse economie 21% scoort op circulariteit, terwijl consumenten zouden kunnen concluderen dat het gemeengoed is geworden. Ambitieuzere en meetbare doelstellingen  en transparante verslaglegging van bedrijven kunnen de noodzakelijke versnelling brengen. En als het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt kunnen de overheden ervoor zorgen dat het economisch speelveld gelijk wordt.  Dit stelt de consument tenslotte in staat duurzame keuzes te maken en naast het zuinig omgaan met grondstoffen, ook een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de circulaire economie te leveren. De motor is er, de route kennen we. Nu hoeven we alleen nog een gelijk speelveld met uniforme spelregels. Pas dan wint circulariteit. Pas dan kunnen we het tij keren.

Opinie is van Otto de Bont, CEO Renewi

Herlaadbare lithium-ion-batterijen, de brandbommen in ons afval?

Lees het gehele artikel

Steeds meer producten bevatten een herlaadbare batterij. En dus zit het gebruikt van lithium-ion-batterijen in de lift, aangezien dit type in vergelijking met conventionele batterijen sneller oplaadt, langer meegaat en meer energie kan opslaan. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Deze batterijen duiken steeds vaker op tussen het schrootafval en zelfs het oud papier en zetten daar de boel in vuur en vlam.  

De opmars van elektrische wagens en fietsen, alsook de steeds meer doorgedreven digitalisering van onze samenleving stuwt het gebruik van batterijen naar ongeziene hoogten. Meer bepaald het gebruik van lithium-ion-batterijen, de oplaadbare batterijen die in tal van toepassingen te vinden zijn, zoals in smartphones, laptops, stofzuigers, boormachines, elektrische steps en fietsen, enzovoort.

Als deze toepassingen einde levensduur zijn, belanden ze samen met de batterij bij het afval, en dat is niet zonder gevaar. Integendeel. “Dit type batterijen is zeer gevoelig. Als ze doorboord, samengeperst of beschadigd worden, beginnen ze te smeulen en vliegen ze in brand”, aldus Stany Vaes, Algemeen Directeur van Denuo, federatie van de Belgische afval- en recyclagebedrijven.

Drie keer meer afvalbranden

Resultaat? Volgens een Europese studie uit 2018 is het aantal door lithium-ion-batterijen veroorzaakte branden in de recyclagesector in tien jaar tijd verdrievoudigd.   De niet te verwaarlozen gevolgen komen voor rekening van diezelfde installaties: gevaar voor het personeel, stilstand van de sorteerlijn en verlies van beschadigd materiaal, verzekeringsmaatschappijen die recyclagebedrijven niet langer willen verzekeren, enzovoort. De kosten voor het herstellen van de beschadigde machines of de gebouwen kan oplopen tot in de miljoenen euro’s.

Verlies aan recycleerbare materialen

Bovendien gaat door deze branden heel wat recycleerbaar materiaal verloren. “In de eerste plaats de materialen in de batterijen zelf. Met de toenemende vraag naar batterijen, is het belangrijk om hun bestanddelen zoveel mogelijk te recupereren en te hergebruiken in de productie van nieuwe batterijen”, verklaart Vaes . 

In die context heeft de Europese Commissie besloten om producenten van industriële batterijen en batterijen voor elektrische voertuigen vanaf 1 januari 2030 te verplichten om gerecycleerde materialen zoals lithium te gebruiken bij de productie van nieuwe batterijen. Concreet gaat het om minstens 12 % kobalt, 85 % lood, 4 % lithium en 4 % nikkel. Vanaf 1 januari 2035 worden die percentages gerecycleerd materiaal verhoogd tot 20 % kobalt, 10 % lithium en 12 % nikkel. De Europese Commissie verwacht dan ook dat het aantal te recycleren lithium-ion-batterijen tussen 2020 en 2040 naar verwachting met een factor 700 zal stijgen.  

Beter sorteren aan de bron

Los van het eigen materiaal van de batterijen gaan ook heel wat andere kostbare materialen, zoals papier en metaal, verloren in deze branden. Belangrijkste oorzaak? De batterijen worden niet goed aan de bron gesorteerd. “Consumenten zijn zich niet bewust van het gevaar van deze batterijen en gooien ze daarom soms achteloos in de verkeerde container. Zo belanden heel wat elektrische fietsen en steps in de schrootcontainer op het recyclagepark. Daar horen ze echter niet thuis. Omdat ze een batterij bevatten, horen ze in de Recupel-containers”, legt Vaes uit. 

Er is momenteel geen technologie die deze batterijen kan opsporen, opdat recyclagebedrijven ze tijdig zouden kunnen verwijderen voor ze problemen veroorzaken. Het komt er dus vooral op aan dat consumenten hun elektrische toestellen correct sorteren.

Producenten: maak batterijen demonteerbaar

Ecodesign kan hierin ook helpen. “Momenteel is het in heel wat gevallen niet mogelijk om de batterij zelf te verwijderen, denk maar aan de smartphone. Als de producenten hierin verandering brengen, kunnen consumenten de batterij al verwijderen voor ze het toestel wegdoen”, licht Vaes toe.

De lithium-ion-batterij kan dan via de inzamelpunten van Bebat worden gesorteerd. Deze beheersorganisatie kan dan net als voor de andere types batterijen (bv. lood-zuur of alkaline) specifieke inzamel- en recyclagedoelstellingen krijgen en zo actief werk maken van de correcte sortering van deze lithium-ion-batterijen.

Statiegeld voor batterijen

“Een andere mogelijkheid is de invoering van een statiegeldsysteem specifiek voor lithium-ion-batterijen. Dat kan de sortering aan de bron enorm verbeteren en eventuele incidenten verder in de recyclageketen voorkomen”, vertelt Vaes. “Er moet hoe dan ook iets gebeuren. En aangezien de vraag naar batterijen tegen 2030 naar schatting met meer dan 20% zal toenemen , is het nu het moment om werk te maken van een duurzame, circulaire aanpak voor lithium-ion-batterijen.”

Fost Plus recycleerde in 2020 bijna 95% van alle huishoudelijke verpakkingen

Lees het gehele artikel

Van de ruim 805.000 ton verpakkingen die in 2020 op de Belgische markt kwamen, kon 94,9% gerecycleerd worden. De recyclagecijfers voor huishoudelijk verpakkingsafval stijgen dan ook voor het vijfde jaar op rij. Dat is voornamelijk toe te schrijven aan de uitbreiding van de sorteerboodschap voor plastic verpakkingen. Dankzij de Nieuwe Blauwe Zak zamelen we gemiddeld 8 kg meer PMD in per inwoner voor recyclage. Daarmee stijgt de recyclagegraad voor plastic verpakkingen tot 51%, en dat vijf jaar vóór de Europese doelstelling van 50%. We recycleren ook steeds meer verpakkingen in eigen land.

“België is Europees koploper in de recyclage van huishoudelijke verpakkingen”, zegt Patrick Laevers, managing director van Fost Plus, dat instaat voor de recyclageketen van huishoudelijke verpakkingen. “Dankzij uniforme systemen en een eenvoudige sorteerboodschap wordt er nergens meer verpakkingsafval ingezameld dan bij ons. En we zorgen ook voor de effectieve recyclage. Door die recyclage maximaal naar België te halen, garanderen we bovendien de beschikbaarheid van hoogkwalitatief recyclaat voor de lokale productie-industrie. Zo bouwen we aan een lokale circulaire economie voor verpakkingen.”

Meer PMD en glas gerecycleerd  

In 2020 recycleerden we 32,2 kg glas, 16,9 kg verpakkingen in papier-karton en 15,8 kg PMD per inwoner.  Het aantal tonnen gerecycleerde verpakkingen in plastic en glas stijgt daarmee ten opzichte van 2019, terwijl de recyclage van verpakkingen in papier-karton nagenoeg stabiel blijft. Het recyclagepercentage voor plastic verpakkingen gaat zo van 46% in 2019 naar 51% in 2020. Daarmee vinken we een belangrijke doelstelling van het Verpakkingsplan 2.0 af. Opvallend: Europa legt de doelstelling van 50% plastic recyclage pas op voor 2025.

Patrick Laevers licht toe: “In 2020 ging de uitgebreide plastic inzameling in voege voor nog eens 900.000 inwoners, wat het totaal op 4,1 miljoen in 14 intercommunales bracht. Daardoor wordt een aanzienlijke hoeveelheid extra verpakkingsmateriaal selectief ingezameld voor recyclage. Bovendien kwamen de intercommunales die al langer van de Nieuwe Blauwe Zak gebruik maken op kruissnelheid. Het gemiddelde inzamelrendement via de Nieuwe Blauwe Zak ligt effectief 8 kg per inwoner hoger dan in de intercommunales die de Nieuwe Blauwe Zak nog niet gebruiken.”

3.000 ton extra PMD ingezameld buitenshuis ondanks lockdown

Hoewel we slechts beperkt ‘uit ons kot’ konden komen, bereikten we in 2020 een nieuwe mijlpaal in het buitenshuis inzamelen. De doelstelling was om tussen 2018 en 2023 het aandeel buitenshuis ingezameld PMD zo goed als te verdubbelen tot 26.000 ton. Voor 2020 tekenen we 19.000 ton op, oftewel 3.000 ton extra ten opzichte van het jaar ervoor. Het gaat vooral om PMD dat ingezameld werd bij bedrijven.

Patrick Laevers: “Het grootste aandeel PMD zit in de huishoudens. Slechts 10% van het PMD ontstaat door consumptie buitenshuis, het merendeel daarvan op onze werkplek. Dat is logisch, want daar spenderen we – in normale tijden toch – een groot deel van onze tijd. Ondanks de sorteerplicht verdwijnt jaarlijks nog zo’n 20.000 ton aan PMD in het gemengde bedrijfsafval. Met gerichte acties en communicatie gaan we in het tegenoffensief. En met succes, zo blijkt.”

In 2020 kregen 1.247 bedrijven een premie uitbetaald voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD. Die startpremie loopt door in 2021 in het kader van een wervingscampagne rond de uitbreiding van de sorteerboodschap voor bedrijven en organisaties. Bovendien zetten we in 2020 specifieke projecten op met ‘staycation’ locaties zoals pretparken, dierentuinen en vakantieparken om daar de kwaliteit van de ingezamelde materialen te verbeteren. De aandacht ging onder meer uit naar meertalige communicatie en het correct sorteren van mondmaskers, die bij het restafval horen. In de meeste gevallen werden op strategische plaatsen ook bijkomende sorteereilanden geïnstalleerd. Met resultaat: op elke locatie zamelden we per bezoeker minimum 50% meer PMD in.

Meer recyclage in eigen land

98% van de recyclage gebeurt in België en de buurlanden, waarvan 79% in eigen land – dat is bijna 4% meer dan in 2019. Het gaat voornamelijk over papier-karton, glas en metalen. Vandaag worden plastic verpakkingen nog voornamelijk in Frankrijk, Duitsland, Nederland en een klein percentage in Spanje gerecycleerd. Zo’n 9% van de plastic verpakkingen wordt gerecycleerd op eigen bodem. Dat aandeel zal tegen 2023 al stijgen naar meer dan 50%, met de opening van de aangekondigde recyclagelijnen voor PET-flessen en PE-films.     

Tot slot, de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval heeft een maatschappelijke kost van 15 euro per inwoner. Dat is bij het laagste in Europa, terwijl we met bijna 95% bij de Europese koplopers horen qua recyclagepercentage.

Voor meer informatie en duiding, lees het activiteitenverslag van Fost Plus 2020.

Investeer in efficiëntie

Telestack_1
Lees het gehele artikel

Besparen op zich is een slecht idee omdat dit op langere termijn meer kosten met zich zal meebrengen. Efficiëntie daarentegen is een langdurige vorm van structurele besparing.

Logistieke verbeteringen op de werf worden sterk onderschat omdat het op de een of de ander manier niet kan, past of uitkomt. Maar stel dat je er nu eens werk van maakt en de werf naar je hand zet? In plaats van als een wervelwind over de werflocatie te razen met een (middel)grote wiellader om toch maar te kunnen bijbenen. Wat dat brengt toch ongemakken en dus kosten met zich mee: zoals slijtage aan de machine, brandstofverbruik, schade aan de infrastructuur en nog maar niet te spreken van de werkuren.

Kurt Longueville

Voordeel mobiele transportband

Een beter product, meer veiligheid, minder vaste en variabele kosten … kortom het is het overwegen waard om een mobiele transportband in de vloot op te nemen. Door te werken met één of meerdere mobiele transportbanden zal je op verschillende gebieden vooruitgang boeken met minder kosten. Bespaar op uw wiellader door hem te gebruiken als die geld opbrengt, bij het laden van vrachtwagens die granulaten komen ophalen. Door het verlagen van de rij-uren zal je tot driemaal minder verbruik opmeten en een fractie van de onderhoudskosten en herstelkosten overhouden. 

Minder bewegingen, meer veiligheid, meer efficiëntie

Door het verminderen van de bewegingen verhoog je boven­dien de veiligheid op de werf en verlaag je de kans op schade aan derden. Bij het gebruik van een mobiele transportband heb je meer controle over de werflocatie en de kwaliteit van het granulaat door de vermindering van segregatie (ontmengen van het granulaat) en degradatie (bijvoorbeeld kapot rijden) van de granulaten. Er zijn verschillende types mobiele transportbanden voor stockage of laden en lossen maar allemaal hebben ze gemeen dat er meer efficiëntie ontstaat door stappen ­(double handling) over te slaan en machines uit te schakelen waar mogelijk door twee- tot driemaal goedkopere varianten.

Snel terugverdiend

Het terugverdieneffect is naargelang de omstandigheden 1 à 2 jaar en de operationele kosten van een transportband ten opzichte van een wiellader bedragen slechts een fractie. Kortom, gebruik de wiellader waar deze efficiënt is en opbrengt door lange trajecten af te leggen en het laden van vrachtwagens. Terwijl de stockageband een belangrijk deel van de activiteit overneemt, kan de wielladermachinist vrijgemaakt worden om ­andere activiteiten te doen. Werk je voor derden dan is het veiliger en kostenbesparend, werk je voor jezelf neem dan een band per product en maak wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. Er kan gemakkelijk 1.000 à 3.000 ton onder een band gestockeerd worden, zonder dat er een wiellader aan te past komt. 

Indrukwekkende demonstratie in Son.

IMG_3092
Lees het gehele artikel

Sommige innovaties moet je gewoon gezien hebben. De enorme dieplader van Smet Rental uit Verrebroek die we als eerste tegenkomen op het terrein van Baetsen Recycling in Son zorgt al voor de voorpret. Als we een stuk verder het terrein op lopen, zien we een gele gigant, die zich lustig door bergen afval heen vreet. We zijn uitgenodigd door Philippe Potier van Smart Equipment, importeur van het Finse merk TANA, om ons op de hoogte te laten stellen van alle innovaties.

Aangekomen bij het mobiele gevaarte worden we voorgesteld aan Lucas Cuypers, application manager bij TANA. Hij heeft meegeholpen in het ontwikkelingsproces van de 440DT Eco. “Ik reis de wereld rond voor TANA om feedback van klanten te verzamelen en op locatie support te bieden. De suggesties en wensen van de klanten vertaal ik richting het TANA hoofdkantoor. Dat er ook daadwerkelijk serieus mee omgesprongen wordt, daar is deze 440DT Eco het ‘levende’ bewijs van”, aldus Cuypers.

Een ronde om de machine

Als eerste wijst Cuypers ons op de nieuwe touchdisplay. “Je ziet meteen de gebruiksvriendelijke interface, waarop in tekst en beeld precies te zien is wat er gebeurt. De hydromotoren hebben een elektrische terugkoppeling, zo kan de machine optimaal draaien, dus zo snel mogelijk met zo min mogelijk verbruik.” Ook nieuw is de rotor in deze machine. “Deze heeft nu 44 tanden in plaats van de gekende 33 tanden. Het mooie is dat deze rotor ook retrofit gemonteerd kan worden op oudere brekers.” Ook de hoogte onder de rotor is sterk verhoogd: Cuypers legt uit dat hiermee voortaan blokkades voor­komen worden. “Dat de capaciteit van de breker hoger is geworden door het toegenomen aantal tanden, spreekt voor zich.” Het transportbandgedeelte is volledig nieuw ontworpen en bestaat uit twee delen, met ieder een aparte snelheidscontroller. “Op het bovenste deel zit nu standaard een nieuw weegsysteem. De magneet hangt nu hoger, waardoor er meer ruimte is voor een container onder de band. De afstand tussen magneet en transportband is nu hydraulisch in te stellen, tevens kan er voor zowel links als rechts uitwerpen van ijzer gekozen worden”, somt Cuypers op. De transportband is nu zelf­dragend, dus zonder kettingen. “Daarmee wordt het mogelijk om de transport­band neer te laten voor servicedoeleinden”, licht hij toe.

De gebruiksvriendelijke interface, waarop in tekst en beeld precies te zien is wat er gebeurt.

Nog efficiënter

De achterkant van de machine is voorzien van een verhoging, waardoor er geen materiaal voortijdig op de band terecht kan komen. Aan de zijkant bevinden zich verschillende kuiskammen die op de achterzijde van de rotor gemonteerd kunnen worden. “De achterwand van de breekkamer heeft ook een upgrade gehad, van een gelaste versie naar een verwisselbare versie. De grote bouten aan de buitenkant van de breker zijn daar de stille getuigen van. “De machine is te configureren voor de meest ideale breekgang, van fractie 50 mm tot 400/500 mm.” Ook bijzonder is het motorcompartiment, dat zich los van de breker bevindt. “Er kan lucht doorheen, er blijft minder vuil steken en vuil dat er zit, is meteen zichtbaar. Zo voorkom je brand. Alles is volledig open en bereikbaar.”

Lucas Cuypers toont ons de zeer complete interface die via de cloud in verbinding staat met de machine op de werf.

ProTrack maakt de machine ‘connected’

TANA zou TANA niet zijn als er niet volledig meegegaan zou worden in de huidige tijd van connectiviteit. In de kantine klapt Cuypers zijn laptop open en laat ons kennis maken met de monitoringsoftware (ProTrack), die via de cloud in verbinding staat met de machine die buiten draait. Een duidelijke, geanimeerde interface laat de machine geheel virtueel zien. “Alle processen in de machine kun je hier monitoren”, legt Cuypers uit. “Ook de interactie met machine is direct zichtbaar, tot op het niveau van het indrukken van een knop of het verdraaien van een schakelaar. Alle drukken en temperaturen worden uitgelezen, elke sensor is via IoT verbonden met deze interface. Op deze ­manier kan er gerapporteerd worden naar het management, niet alleen over de staat van de machine, maar ook over de verwerkte hoeveelheden afval. Zo kan er perfect gemeten worden wat de performantie is.”   

Maak van recyclage het startpunt van productieprocessen

Orgaworld Amsterdam3191 kopiëren
Lees het gehele artikel

Helaas blijkt uit de recente noodkreet van onder andere DSM, AkzoNobel en FrieslandCampina dat er bijvoorbeeld onvoldoende goede kwaliteit gerecycleerde kunststof voorhanden is. Renewi erkent dit probleem en ziet de mismatch tussen gerecycleerde grondstoffen en de huidige productieprocessen als een van de belangrijkste oorzaken.

De bestaande gerecycleerde grondstoffen zijn technisch geschikt voor een wijd gamma aan producten. Toch zullen ze altijd net wat anders zijn dan virgin materialen. De meeste productielijnen vandaag zijn net heel precies ingesteld op de standaard van een klein aantal, nauw gedefinieerde virgin materialen. Gerecycleerde grondstoffen passen daar vaak niet goed in: zowel fysiek als organisatorisch. Dit is een onnodige drempel voor de toepassing van meer recyclaat. “Recyclage wordt gezien als een eindpunt, de laatste stap in de keten. Dat moeten we omdraaien. Neem recyclage als startpunt. Letterlijk. Bij de ontwikkeling van materialen, producten en productielijnen: start met recycleren als eerste processtap en neem gerecycleerde grondstoffen als de standaard waarop productielijnen worden ingesteld”, opent Ernst-Jan Mul, Innovation Manager Renewi, zijn pleidooi.

Kwaliteit en volume omhoog

Tegelijkertijd moeten én kunnen de kwaliteit en het volume van gerecycleerde grondstoffen nog verder omhoog. “Daar werken we keihard aan bij Renewi, samen met fantastische partners. Waarom we dat doen? Recyclage moet net zo geavanceerd worden als productie. Alleen op die manier krijgen we gerecycleerde grondstoffen van de noodzakelijke kwaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar ­Retourmatras, waar we inmiddels reeds 1 miljoen matrassen per jaar van verbranding redden en omzetten in nieuwe producten. Om voor ­matrassen de grondstofkwaliteit nog verder te verhogen ontwikkelen we, nieuwe ­recyclageprocessen. Want alleen met samenwerking krijgen we dergelijke ­circulaire ketens van de grond. Dat is de reden waarom ik recycleerders en producenten oproep om open naar elkaars processen kijken en te bespreken wat er beter kan en moet. Om beiden te investeren in de nodige fysieke en organisatorische aanpassingen, zodat recyclage het begin wordt van de keten. Op die manier bereiken we grotere volumes, meer investeringen en nog hogere kwaliteit. Dan gaat het vliegwiel van de circulaire economie draaien”, besluit Mul.   

Women in Recycling

maxresdefault
Lees het gehele artikel

Als federatie ijveren we bij Denuo voor meer diversiteit. Daarom lanceren we: Women In Recycling, een netwerk van vrouwen in de Belgische afval- en recyclagesector. Doel? De vrouwen in onze sector in de schijnwerpers zetten om zo meer vrouwen aan te trekken en zo onze sector inclusiever te maken.

Ga mee voor meer Women in Recycling: www.denuobe

AD REM presenteert zijn nieuwste technologie voor AEEA plastics recyclage in het Verenigd Koninkrijk

plastic_separation_ao_recycling_1
Lees het gehele artikel

5 miljoen ton per jaar. Dat is de enorme hoeveelheid plastics die vroeger naar China werden geëxporteerd, maar nu in de EU en het VK blijven. Om dit probleem aan te pakken hebben Ad Rem en Hamos samen een proces ontwikkeld dat de volledige plastics recyclage cyclus omvat, van afval tot grondstof. De eerste soortgelijke fabriek draait op heden op volle capaciteit bij AO Recycling in Telford.

 AO.com is een omvangrijke retailer die allerhande huishoudelijke apparaten verkoopt zoals was- en afwasmachines en koelkasten. Hun dochteronderneming gespecialiseerd in recyclage was op zoek naar een oplossing voor het verwerken van de plastics uit koelkasten, zodat deze zouden kunnen hergebruikt worden in de productie van nieuwe koelkasten. Servicebedrijf All Controls bracht hen in contact met Ad Rem.

AEEA plastics probleem

“Er bestaan veel verschillende vormen van plastic afval. Waarom de focus specifiek op AEEA plastics?”, zegt Jelle Saint-Germain, sales ingenieur bij Ad Rem. “Meer dan vier miljoen ton AEEA wordt jaarlijks opgehaald in de EU en het VK, waarvan meer dan 500.000 ton bestaat uit recycleerbaar PE, PP, PS en ABS. Op dit ogenblik worden de meeste van die plastics niet gerecupereerd. Dit is een enorm verlies aan potentiële grondstoffen.”

De oplossing

Om dit probleem aan te pakken hebben Ad Rem en Hamos de handen in elkaar geslagen en een uniek proces ontwikkeld. Er wordt gestart met een mix van AEEA plastics die door de flotatie van Ad Rem gestuurd wordt. Dit gebeurt op een densiteit van 1.09 kg/l. Om de correcte densiteit te bekomen, wordt een gepatenteerde pH-neutrale component toegevoegd aan water. In tegenstelling tot de meest gebruikte methode met zout, lost deze component niet op in water maar blijft ze in suspensie. Zo kan ze steeds opnieuw gebruikt worden. Het is een goedkope substantie die niet interfereert met de elektrostatische scheiding verder in het proces. Dit is ook de reden waarom de technologie zo geschikt is in combinatie met de technologie van Hamos. In de volgende stappen wordt de PE/PP gescheiden van de PS/ABS in een tweede flotatietank op water, waarna de PS/ABS gescheiden wordt aan de hand van de elektrostatische lijn van Hamos.

AO Recycling

Het voorgestelde proces werd grondig getest door beide partijen, met als resultaat dat AO Recycling besliste om te investeren in een installatie. Gebruik makende van het volledige technologische proces van Ad Rem en Hamos zoals beschreven, verwerken ze op heden de mix van vermalen koelkast plastics tot nieuw ABS en PS.

De fabriek in kwestie werd opgestart in oktober en draait ondertussen op volle capaciteit. Ze verwerkt 4 ton per uur aan koelkast plastics, goed voor een jaarlijks volume van 20.000 ton.

Verdere ontwikkeling

Ad Rem en Hamos zullen samen het proces verder blijven finetunen. Ad Rem heeft al het volgende gelijkaardige project verkocht in Japan, waar 40.000 ton per jaar aan plastics zullen verwerkt worden tot een nieuwe grondstof.

Zwarte Cross streeft naar 100 procent recycling in 2023

naamloos-4-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Feestfabriek Alles Komt Goed BV presenteert duurzaamheidsresultaten na festivalzomer | Zwarte Cross en Mañana Mañana formuleren groene doelen voor de toekomst |

Afval scheiden maakte zijn debuut op de Zwarte Cross en Mañana Mañana, waarmee de Feestfabriek Alles Komt Goed BV in 2019 de eerste stappen zette in het organiseren van duurzamere festivals. Zo produceerde de Zwarte Cross 28.200 kilo minder afval dan de voorgaande editie. Mañana Mañana scheidde bijvoorbeeld 33 procent van al het afval.

Van alle bekers en flessen op de Zwarte Cross 2019 is 18% weer ingezameld, geschikt om te worden gerecycled tot bijvoorbeeld bekers en flessen voor de Zwarte Cross 2020. Een score van 18 procent als resultaat van een pilotjaar stemt de Feestfabriek Alles Komt Goed BV, de organisatie van de Zwarte Cross, tevreden. Het scheidingsproces achter de schermen verliep uitstekend. Er was duidelijk capaciteit om nog veel meer werk te verzetten dan in het eerste jaar werd aangeboden. Na één jaar spreekt de Zwarte Cross daarom de ambitie uit om in 2023 alle bekers en flessen op het festival te recyclen.

‘De hulp en inzet van de bezoeker is cruciaal’

“De doelstelling in 2019 was het opzetten van een werkwijze waarmee we de bekers en flessen kunnen recyclen naar dezelfde toepassing. We hebben bijna één vijfde kunnen recyclen in het eerste jaar. Dat vinden we fantastisch,” aldus Marcus ten Zijthoff, projectleider van de Zwarte Cross. “Daarbij hebben we behoorlijk wat aanknopingspunten gevonden waarmee we de resultaten in de toekomst verder kunnen verbeteren. De hulp en inzet van de bezoeker wordt hierin cruciaal. Bewust omgaan met je afval, zodat er wat mee gedaan kan worden; dat is de toekomst.”

“We zien dat onze partnerships veranderen en dat duurzaamheid steeds meer centraal komt te staan. Dat vind ik geweldig. Bij Vrumona streven we ernaar dat een plastic fles weer een plastic fles wordt. Samen met de Zwarte Cross zetten we hiermee een stevige stap in de goede richting,” aldus Raymond Jongejeugd, National Sales Manager bij frisdrankenfabrikant en -leverancier Vrumona.

Ambitie: dubbel aantal bekers en flessen recyclen in 2020

Veel bekers en flessen bereikten in 2019 nog niet de afvalbak, maar moesten door de schoonmaakploeg van de festivalweide worden opgeraapt. Dit resulteerde in een dermate vervuilde afvalberg dat bekers en flessen niet meer voor recycling in aanmerking kwamen. Om een tweede leven te kunnen krijgen, moeten bekers en flessen in de juiste afvalbak terechtkomen. Daarvoor moeten de 229.500 bezoekers in 2020 in stelling worden gebracht. Met telkens een toename van circa 20 procent per jaar zorgen we dat er anno 2023 geen beker of fles meer als restafval de verbrandingsoven in gaat. Tijdens de komende editie op 16-17-18-19 juli moet dan ieder geval een score van 40 procent worden gehaald.

Zwarte Cross: écht scheiden was nog nooit zo makkelijk

De afvalberg van de Zwarte Cross telde in 2019 28.200 kilo minder dan het jaar ervoor. Bovendien is het percentage gescheiden afval van de resterende afvalberg met 12% gestegen. Op de camping werden 24.285 blikken teruggewonnen en voor recycling aangeboden. In aanloop naar de Zwarte Cross 2019 formuleerde het festival, samen met een reeks collega-evenementenmakers en drankenmerken, een Plastic Promise. Met het verdwijnen van de logo’s op alle plastic bekers ontstond er één monostroom plastic die voedselveilig kon worden gerecycled. Daarmee vervulden we deze Plastic Promise direct in het eerste jaar. Ook werd nog 14.000 kilo karton bespaard ten opzichte van het voorgaande jaar, door het schrappen van de kartonnen wegwerp-draagtray.

Mañana Mañana: denken aan de wereld van Mañana

In het eerste jaar dat er op Mañana Mañana in Vorden afval werd gescheiden, werd meteen 33 procent van de totale afvalstroom gescheiden afgevoerd, waarbij we 57 procent van alle bekers en flessen konden recyclen. Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat we wel 3,7 procent meer afval produceerden ten opzichte van het jaar ervoor. Deze verhoging komt door de toename van het aantal bezoekers. Maar liefst 80 procent van het verkochte blik op de camping is teruggewonnen. De kartonnen draagtray vervangen voor een duurzamer alternatief voorkwam dat we 816 kilo papier verspilden, zoals we dat deden in 2018. Noemenswaardig is het circulaire project in samenwerking met Plastic Fantastic en Gemeente Bronckhorst: 55 procent van het campingafval is door Plastic Fantastic omgesmolten tot bermpalen die vervolgens door de gemeente zijn gekocht en geplaatst.

“Bronckhorst werkt samen met haar inwoners, bedrijven en andere organisaties aan een wereld waarin we minder afval produceren. Dat doen we omdat we ook een zorg hebben voor de wereld van morgen: eigenlijk heel logisch én eenvoudig. Mañana Mañana en haar bezoekers laten zien dat het kan!” aldus Paul Hofman, wethouder van de Gemeente Bronckhorst.

Alles Komt Goed: de logische voetafdruk van de Feestfabriek AKG BV

Wij vinden het vanzelfsprekend (dus logisch) dat wij meer doen dan ‘slechts’ festivals uit de grond stampen. Afval scheiden is er één onderdeel van, maar we ondernemen meer pogingen om van onze festivals een fijnere plek te maken voor iedereen. Alle activiteiten die bij ons betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen, de wereld mooier/leuker maken, innovatie, enzovoorts vallen onder de noemer ‘Alles Komt Goed’, zoals in 2019: Miva Las Vegas (ons mindervalidenhotel), Live Eed voor de Planeet (13.000 bezoekers in de Megatent bezwoeren hun troep op te ruimen) of onze samenwerking met Stichting de Lichtenvoorde (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken op de Zwarte Cross mee voor en achter de schermen).

 

Flexibiliteit door mobiele non-ferroscheider

steinert-eddy-move-kopieren
Lees het gehele artikel

De vraag naar mobiele metaalscheiders neemt toe. Met de EddyC Move biedt Lybover nu ook een mobiele oplossing voor scheiding van ferro-en non-ferrometalen. De flexibiliteit van de machine, die op een containerchassis vervoerd wordt en binnen een uur operationeel is, biedt nieuwe kansen.

In de afvalverwerking en recyclage is er steeds meer vraag naar mobiele metaalscheiders. In tegenstelling tot een vaste installatie is het aanvragen van een bouwvergunning niet meer nodig, net zo min als het aanleggen van een betonnen ondergrond en stalen bevestigingsconstructies. “Bedrijven kunnen op deze manier heel flexibel werken en snel reageren op de vraag”, zegt Bart Vanpoucke.  Vanpoucke is Business Unit Manager van de unit RECYCLING, deel van het familiebedrijf Lybover uit Waregem. Lybover RECYCLING levert turn key installaties voor afvalscheiding. Deze zomer heeft het zijn portfolio uitgebreid met de mobiele metaalscheider van Steinert, die voluit Steinert EddyC Move heet. De mobiele machine scheidt zowel ferro als non-ferro delen uit bulkstromen.

Installatie verdient zich terug

De mobiele machine maakt het mogelijk activiteiten op de locatie van de klant uit te voeren. Een verwerker van resthout kan er bijvoorbeeld voor kiezen bij de klant te gaan werken. Na het verkleinen van de restmaterialen kan de mobiele metalenscheider ter plaatse zijn werk doen. Het mes snijdt vervolgens Vanpoucke aan twee kanten. “Het afval wordt opgewaardeerd en de gewonnen metalen kunnen bij een schrootbedrijf vermarkt worden.” De mobiele installatie is ook interessant voor afvalverwerkers die werken met mobiele installaties. Afhankelijk van de ligging van het materiaal op het bedrijventerrein kan de mobiele metaalscheider in de nabijheid van de mobiele breker geplaatst worden. Daardoor hoeft er geen intern transport plaats te vinden naar een eventuele vaste installatie.

Uitstekende reputatie en resultaten

Steinert heeft een zeer goede reputatie op het vlak van vaste metaalscheiders, en deze basis is gebruikt voor de ontwikkeling van een mobiele versie. De machine is 2 m breed en kan op een containerchassis vervoerd worden. Binnen een uur is de machine geïnstalleerd en operationeel. De toevoerband is uitgerust met een overbandmagneet die de ferrometalen uit het afval filtert. Eenmaal in de machine zorgt de eddy current techniek ervoor dat de non-ferrometalen, zoals aluminium, koper, brons en messing gescheiden worden. De capaciteit van de machine gaat tot 150 m³ per uur. Vanpoucke ziet een grote markt voor de machine. “Geïnteresseerde bedrijven kunnen de machine testen”, zegt de business unit manager van Lybover RECYCLING. “Dan kan men bepalen of het scheiden van metalen genoeg oplevert om de investering terug te verdienen”, besluit hij.  

Metallo viert zijn 100ste verjaardag

Lees het gehele artikel

Een terugblik op een eeuw met een kijk op de toekomst

Begin november mocht het Kempense recyclagebedrijf Metallo Belgium 100 kaarsen uitblazen. Vanzelfsprekend heeft het bedrijf dit uitbundig gevierd door middel van verschillende festiviteiten.

De kolonie in Merksplas was het decor voor maar liefst drie uit de kluiten gewassen events voor de huidige en voormalige personeelsleden van Metallo. “Onze medewerkers, dat is waar het om draait bij ons op Metallo. Door hun authenticiteit, durf, betrokkenheid en dagelijkse inzet kregen al die jaren hun glans.”  aldus Dirk Vandenberghe, CEO van het jarige bedrijf.

Metallo 100 Jaar

Metallo was decennialang in familiehanden: vandaag de dag staan deze familiale waarden nog steeds centraal in organisatie. Het aanhalen van de familiebanden mocht dan ook niet ontbreken in het jubileumjaar 2019. Op 10 november, de officiële verjaardag, mochten maar liefst 600 mensen aanschuiven op een verzorgde zondagsbrunch op de Lilse Bergen. Gedurende de ganse dag werd er randanimatie voorzien voor jong en oud.

Metallo speelt een belangrijke rol in de circulaire economie. Om haar toegevoegde waarde in de maatschappij extra in de verf te zetten werd er eveneens een huldiging georganiseerd voor 120 gasten uit binnen en buitenland. Verschillende sprekers verschenen op het toneel in het ’S Graeve hof in Schilde, dit onder de professionele moderering van Truus Druyts. Dirk Vandenberghe: “Meerdere sprekers brachten naar voor dat Metallo een wereldwijde voortrekkersrol speelt in de innovatie van metaalrecyclage, iets wat in al die jaren diep in ons DNA is gekropen en waar we met z’n allen enorm trots op mogen zijn”

METALLO – RECYLCING MULTI-METALS FOR TOMORROW.

Met sites in België en Spanje recycleert Metallo Group de meest complexe secundaire materialen en raffineert deze naar hoogwaardige metalen en mineralen. De groep bouwt op 100 jaar ervaring om een globaal klantenbestand te bedienen en zo de circulaire economie te versterken. Hun ‘Furnace of Innovation’ en hoogstaande technologieën, ontworpen en gerealiseerd door eigen ingenieurs, geven Metallo Group een unieke wereldwijde positie. Elk jaar worden er meer dan 350.000 ton secundaire grondstoffen verwerkt, waaruit metalen en metaalproducten worden gerecupereerd. Deze metalen komen terug in de waardeketen als geraffineerd Koper, Tin, Lood en als producten zoals Nikkelsulfaat oplossingen, Zinkoxiden, Metaalslib en Mineralen.

Nieuwe telescopische laders van Bobcat voor afvalverwerking en recycling

tl43.80hf-wasteexpert_pic1-kopieren
Lees het gehele artikel

Als aanvulling op de succesvolle bouw- en landbouwproducten heeft Bobcat de nieuwe serie ‘Waste Expert’ telescopische laders gelanceerd, die ontwikkeld zijn voor de materialhandling in de afvalverwerking en recycling.

Het prototype van de Waste Expert-machine (gebaseerd op de TL43.80HF), dat Bobcat op de Bauma voor het eerst liet zien, werd namelijk goed ontvangen. De machine had diverse speciale aanpassingen voor het werken met afvalstromen. Bobcat heeft besloten om vier verreikers, namelijk de TL35.70, de TL34.65HF, de TL38.70HF en de TL43.80HF in de markt te zetten als ‘Waste Expert machines’. De vier machines worden allemaal aangedreven door Bobcat Stage IV-motoren met een vermogen van 74,5 of 97 kW (100 of 130 pk). Deze nieuwe Waste Expert telescopische laders bieden hefcapaciteiten van 3,4 tot 4,3 ton en hefhoogtes van 6,5 tot 8 meter.

De telescopische laders van Bobcat hebben zich in de markt reeds bewezen als robuuste, efficiënte en eenvoudig te bedienen machines. Dat zijn essentiële voorwaarden voor het werken in intensieve industriële sectoren zoals afvalverwerking en recycling.

Veelzijdige machines

“Afvalverwerkings- en recyclingbedrijven hebben behoefte aan veelzijdige machines die een grote verscheidenheid aan taken aankunnen, die goed kunnen manoeuvreren in krappe ruimtes en die een maximale efficiency en veiligheid bieden gedurende de werkdag”, zei Olivier Traccucci, senior product manager voor Bobcat Telehandler, over de nieuwe Waste Expert-serie. “Met hun krachtig ontwerp, de indrukwekkende bakopbreekkrachten, efficiënte koelsystemen, een laag zwaartepunt en een lange wielbasis om de stabiliteit en hefcapaciteit te vergroten, zijn onze nieuwe Waste Expert telescopische laders ideaal voor afvalverwerking en recycling.”

“Net als al onze machines zijn de nieuwe Waste Expert telescopische laders gemaakt voor het zwaarste werk, terwijl ze toch alle wendbaarheid en veelzijdigheid bieden die nodig zijn. In de HF-modellen wordt de zeer robuuste bouw gecombineerd met een hoge debietcapaciteit voor een enorme laadproductiviteit en hefcapaciteit.”

Zware werkomstandigheden

Recycling- en afvalverwerkingsbedrijven zijn moeilijke werkomgevingen. Machines die in die omstandigheden werken moeten voldoen aan de allerhoogste eisen. Daarom zijn de nieuwe Waste Expert-machines nog robuuster met zware Dana Spicer-assen en de extra bescherming.

De verreikers beschikken ook over een extra grote giekkop, een stalen giek met hoge treksterkte, een giek met demping en beschermde hydraulische cilinders onder en in de giek. Zoals alle Bobcat telescopische laders hebben de Waste Expert-machines een gelast doosframe dat tegen een stootje kan; een grote bodemvrijheid en over de hele lengte een bodemplaat om de vitale delen te beschermen.

Bovendien zijn de nieuwe Waste Expert-modellen uitgerust met extra functies voor het werken onder zware omstandigheden:

  • Beschermgrille voor voorruit en dak
  • Bescherming van de werk- en wegverlichting
  • Extra bescherming voor de brandstof- en olietanks
  • Bescherming tegen beschadiging van de binnengiek
  • Kantelcilinderbescherming
  • Een FNR-bediening op de joystick en stuurhendel
  • Een automatisch omkerende ventilator
  • Een brandblusser
  • Een witte ruis achteruitrijalarm

 

Het zicht vanuit de cabine is ook van cruciaal belang voor de veiligheid van de machinist en iedereen om hem heen. Bij de Waste Expert-machines biedt de gepatenteerde asymmetrische cabine met ROPS/FOPS-niveau 2 bescherming en een achterruit zonder stijlen een panoramisch zicht rondom.

Eenvoudige bediening

Bobcat Waste Expert verreikers bieden een efficiënte, eenvoudige en veilige besturing met een intuïtieve, variabele transmissie en een automatische parkeerrem voor meer veiligheid en meer gemak voor de bestuurder. De werkmodi Laden en Lossen zijn standaard, net als de ECO-modus, die optimale hydraulische prestaties levert, terwijl het energieverbruik van de motor verminderd wordt. De belangrijkste machine-eigenschappen zijn aangepast om een evenwicht te creëren tussen topprestaties en brandstofverbruik.

Een belangrijk kenmerk van de Waste Expert-machines is natuurlijk de telescoopgiek, die uitstekende reikmogelijkheden biedt en compatibiliteit met een grote reeks verschillende aanbouwdelen, waardoor het bereik en de flexibiliteit verder vergroot worden. Hierdoor kunnen de machines worden gebruikt voor een groot aantal verschillende taken bij onder meer overslagstations, transferstations en recyclinginstallaties. De mogelijkheden om materialen, zoals balen of bulkmateriaal te heffen en te verplaatsen of op hoge opleggers en hoppers te laden, bieden echte voordelen voor de afvalverwerking en recycling.

De HF-technologie biedt een hoog hydraulisch debiet en dankzij de nieuwste generatie 190 l/min load sensing pomp en flow compensated hydraulic distributor zeer goede hydraulische prestaties. Hierdoor kan de operator met aanzienlijk lagere toerentallen werken, waardoor minder brandstof wordt gebruikt en aanzienlijk kortere cyclustijden mogelijk zijn. Om onnodige olieopwarming en vermogensverlies te voorkomen, levert de lastafhankelijke pomp alleen olie wanneer hydraulisch vermogen nodig is.

Bandenopties 

Bobcat biedt verschillende bandenopties voor de verschillende soorten oppervlakken die zich op afval- en recyclinglocaties bevinden. Zo is er de Michelin 460/70R24 BIBLOAD, een staalversterkte band met een ruitvormig loopvlakpatroon dat meer weerstand biedt tegen slijtage en voor een soepele rit zorgt. De Nokian 480/65R24 Tri Steel-band is een speciale staalversterkte band die ideaal is voor afvalverwerkings- en recyclinginstallaties en voor industrieel gebruik dat een hogere lekbestendigheid vereist.

De derde optie is de nieuwe Camso TLH 792S 13 R24, een robuuste band met een lekvrije werking en een uitstekende tractie bij extreem gebruik en optimale stabiliteit, duurzaamheid en comfort. Uitgerust met deze band hebben de machines een maximale rijsnelheid van 15 km/u en zijn ze voorzien van versterkte assen voor zwaar gebruik.


Voor meer informatie over de modellen zie www.bobcat.com.

TL35.70 – beknopte specificaties

Maximaal hefvermogen: 3500 kg

Maximale hefhoogte (op 24 inch banden): 6975 mm

Maximaal horizontaal bereik: 3915 mm

Motorvermogen: 100 pk

TL34.65HF – beknopte specificaties

Maximaal hefvermogen: 3400 kg

Maximale hefhoogte (op 24 inch banden): 6415 mm

Maximaal horizontaal bereik: 3282 mm

Motorvermogen: 130 pk

TL38.70 – beknopte specificaties

Maximaal hefvermogen: 3800 kg

Maximale hefhoogte (op 24 inch banden): 6975 mm

Maximaal horizontaal bereik: 3915 mm

Motorvermogen: 130 pk

TL43.80HF – beknopte specificaties

Maximaal hefvermogen: 4300 kg

Maximale hefhoogte: 7500 mm

Maximaal horizontaal bereik: 4000 mm

Motorvermogen: 130 pk