Tagarchief: Brexit

Brexit en REACH: onduidelijkheid troef

Lees het gehele artikel

Na drieënhalf jaar onzekerheid is de brexit eindelijk een feit. Toch blijft er nog heel wat onduidelijkheid bestaan over de toekomstige handelsrelatie tussen Groot-Brittannië en Europa. In het geval van de Europese chemiewetgeving REACH kan dit in het slechtste geval leiden tot een horrorscenario met twee aparte registratiesystemen en een verdubbeling van de bijhorende verplichtingen op het vlak van productwetgeving. Dit zal ook zijn impact hebben op de afvalsector.    

Op 31 januari heeft het Verenigd Koninkrijk  de Europese Unie verlaten met een transitieperiode tot en met 31 december 2020. Sectorfederatie essenscia hoopt dat Europa en het Verenigd Koninkrijk in de beperkte onderhandelingstijd tegen het eind van dit jaar een evenwichtig handelsakkoord kunnen bereiken om een harde brexit te vermijden. Zo’n ‘no deal-scenario’ met douanecontroles, invoerheffingen en sterk verstoorde logistieke processen zou voor niemand een goede zaak zijn. Tegen de zomer zal duidelijk worden welke richting het uitgaat, want de Britten staan weigerachtig tegenover een verlenging van de overgangsperiode.

Toekomst REACH

Tijdens die transitieperiode tot eind dit jaar blijft het Verenigd Koninkrijk gewoon deel uitmaken van de Europese interne markt en de douane-unie en blijft de EU-regelgeving, zoals REACH, van toepassing. REACH is de Europese verordening voor de registratie, beoordeling, autorisatie en gebruiksbeperking van chemische stoffen. Deze wetgeving vereist dat alle bedrijven die chemische stoffen, mengels of voorwerpen produceren, invoeren of gebruiken, bewijzen dat die stoffen veilig gebruikt kunnen worden voordat ze op de Europese markt komen. Het toekomstige handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zal ook de toekomst van REACH bepalen.

Industry oil barrels or chemical drums

Ondernemingen die vandaag stoffen invoeren van een Britse leverancier kunnen na een feitelijke brexit eigen registratieverplichtingen hebben doordat de REACH-registraties van Britse bedrijven komen te vervallen.

 

Naar twee aparte systemen?

Als er over het gebruik van de REACH-data die de voorbije tien jaar zijn verzameld geen duidelijke afspraken worden gemaakt, zal dit vanaf 1 januari 2021 – als het Verenigd Koninkrijk de eengemaakte markt in principe effectief verlaat – leiden tot twee aparte systemen met een aanzienlijke impact op de invoer en uitvoer van chemieproducten tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië. Aangezien heel wat afvalstoffen ook onder de REACH-wetgeving vallen, zal het ook zijn impact hebben op de afvalsector. Dit zou een verdubbeling kunnen betekenen van de administratieve rompslomp en bijhorende registratiekosten, zonder dat dit enige toegevoegde waarde of bijkomende informatie over de veiligheid van de stoffen oplevert. Ondernemingen die vandaag stoffen invoeren van een Britse leverancier kunnen na een feitelijke brexit namelijk plots wel eigen registratieverplichtingen hebben doordat de REACH-registraties van Britse bedrijven komen te vervallen.

Streven naar gelijk speelveld en behoud van informatie

Het is daarom van belang om in de komende onderhandelingen maximaal te streven naar het behoud van een gelijk speelveld en het behoud van informatie. Idealiter blijft het Verenigd Koninkrijk in de Europese Economische Ruimte en krijgt het een statuut zoals Noorwegen. In dat geval verandert er voor de bedrijven quasi niets en blijven de informatieverplichtingen over de veiligheid van stoffen niet alleen gelijk, maar blijft de informatie ook beschikbaar in een gezamenlijke databank, zowel voor de EU-lidstaten als het Verenigd Koninkrijk.

Rekening houden met ergste scenario

“Mocht een onderhandelde oplossing over REACH tegen 31 december niet lukken, pleiten we voor een verlenging van de huidige transitieperiode zodat een geleidelijke overgang mogelijk wordt. Het is echter onmogelijk te voorspellen hoe de onderhandelingen zullen uitdraaien en welke impact dit zal hebben op de REACH-verplichtingen van Belgische en Europese bedrijven. Het is daarom aangewezen dat bedrijven blijven rekening houden met het ergste scenario en zich voorbereiden op extra registratieverplichtingen vanaf 2021”, zegt Tine Cattoor, hoofd productbeleid bij essenscia.  

Handel na Brexit? Vraag snel uw EORI-nummer aan

eori
Lees het gehele artikel

In principe treedt het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2019 uit de Europese Unie. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over de modaliteiten van die Brexit, en dus moeten ondernemingen die handel drijven met het VK zich voorbereiden op douaneformaliteiten en een EORI-nummer aanvragen.

Voor bedrijven die zaken doen in het Verenigd Koninkrijk zal de Brexit de nodige douaneformaliteiten met zich meebrengen.

Douaneverplichtingen

Om te kunnen voldoen aan hun douan­everplichtingen moeten ondernemingen beschikken over een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Daarvoor moeten bedrijven zich in één enkele lidstaat laten registreren. Het EORI-nummer zal erkend worden door alle douaneautoriteiten van de EU. Het EORI-nummer is noodzakelijk om een douaneaangifte te kunnen opstellen. Zonder douaneaangifte mogen de goederen niet geladen of gelost worden, en kan er dus geen uitvoer/invoer plaatsvinden.

Een EORI-nummer aanvragen, kan via de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A), en dan verder klikken op ‘Financiën + EORI’. De AAD&A raadt aan om dit zo snel mogelijk te doen, om  aanvragen tijdig te kunnen verwerken, vóór een eventuele harde brexit eind maart.

Begeleiding door overheid

Ondernemingen die nog geen ervaring hebben met douaneformaliteiten en het opstellen van douaneaangiften, kunnen zich laten bijstaan door een douanevertegenwoordiger. Een lijst van erkende douanevertegenwoordigers vind je op de website van het AAD&A, en dan verder klikken op ‘Douanevertegenwoordiger’.

Voor verdere vragen rond douane en Brexit, ken je terecht op de website van de FOD Financiën of contacteer je de vermelde lokale Brexit-coördinatoren.

Welke impact zal de Brexit hebben op de afvalsector?

Lees het gehele artikel

Na de verwerping van het Brexit akkoord door het Britse parlement, is het bij het ter perse gaan van dit stuk bijzonder onduidelijk over hoe het nu verder moet. Niemand zal baat hebben bij een harde Brexit en zeker niet de afvalsector. Waar de Britten in vele kwesties lijnrecht tegenover het continent staan, staan de neuzen van de Europese afvalsector, Groot-Brittannië incluis, allemaal in dezelfde richting. Hun standpunt is duidelijk: er zullen geen winnaars zijn bij een Brexit.

Permanent afgevaardigde voor Europa van het FNADE (de Franse federatie van de afvalsector) Valérie Plainemaison staat RecyclePro te woord over welke impact de Brexit zal hebben op de afvalsector. “Op 29 maart zullen we ons zonder een goed akkoord in een compleet nieuwe wereld bevinden. Afval is niet zomaar een grondstof, maar vraagt door zijn aard om een speci­fieke reglementering. Van zodra Groot-Brittannië geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie zal het export van afval naar het Europese continent voor grote problemen zorgen en dat aan beide kanten van de grens.” Plainemaison voorspelt voornamelijk moeilijkheden in twee domeinen. Momenteel wordt er zo een 4 miljoen ton SRF geëxporteerd van het Britse eiland naar het Europese vasteland, het merendeel van de productie. SRF staat voor solid recovered fuel, het betreft een brandstof die het resultaat is van het shredden en dehydrateren van brandbaar restafval. Daarnaast is ook het recycleren van Brits afval big business aan deze kant van het Kanaal. Een groot deel van de recyclagesector hier zal de impact dus voelen.

Voorbereiden op administratieve veranderingen

Maar dat geldt evenzeer voor de andere kant. “Groot-Brittannië dreigt te verzwelgen in zijn eigen afval, terwijl er hier in Europa een tekort zal ontstaan aan grondstoffen voor de industrieën die rekenen op de Britse aanvoer. Omgekeerd zien we minder transportbewegingen. Op korte termijn is er voor geen van beide partijen eigenlijk een goede oplossing. Er zijn geen winnaars, alleen maar verliezers”, vat Plainemaison de onzekere toekomst samen. De Europese afval­verwerkende sector kan zich daarom maar het beste zo goed mogelijk voorbereiden op D-Day (29 maart). “Het is zaak de administratieve gevolgen van de Britse uittreding zo goed mogelijk in te schatten. We zullen op 30 maart niet meer op dezelfde manier zaken kunnen doen, omdat er plots een resem extra documenten vereist zijn. Wie kan begrijpen wat de gevolgen zijn, kan zich het beste aanpassen aan de nieuwe situatie. En dan nog zal het wachten zijn op nieuwe reglementeringen. Zonder framework kunnen de bedrijven uit onze sector niet opereren. We moeten ons ongetwijfeld voorbereiden op een tijdelijke blokkering van alle geplande afvaltransporten.”

Minder ruggensteun in Europese discussies

Dat net de afvalsector een van de grootste slachtoffers van de Brexit dreigt te worden is niet zonder ironie. Immers, de samenwerking tussen de Britse federaties en instanties actief in afvalverwerking en hun Europese collega’s verloopt opperbest. “We zijn een sector van eenheid, van mensen die aan hetzelfde zeil trekken. Voor onze internationale organen betekent de uittrede van de Britten ook een aderlating aan technische kennis in de discussies met de Europese regelgevende instanties. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en verliezen door een Brexit een belangrijke, trouwe partner om mee de bakens te helpen verzetten”, besluit Plainemaison.