Tagarchief: Benelux Unie

Drempels voor circulariteit wegwerken in Benelux

Lees het gehele artikel

Sinds 2016 werken de Benelux-landen nauwer samen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De Benelux Circular Conference paste perfect binnen deze context. Ze had tot doel om alle stakeholders samen te brengen en de dialoog aan te gaan over wat er de komende tijd nodig is om de barrières richting een circulaire economie weg te werken. De sprekers en deelnemers waren bewust een mix van overheidsvertegenwoordigers, federaties, academici, onderzoeksinstellingen, bedrijven, ngo’s, parlementsleden …

De Benelux-landen behoren tot de koplopers in de EU inzake circulaire economie. Maar de transitie naar een circulaire economie zou nog versneld kunnen worden wanneer de grenzen tussen de drie landen wegvallen. Luuk Blom, adjunct-secretaris-generaal Benelux Unie: “Het Secretariaat-Generaal van de Benelux deed in 2018 een onderzoek naar de herstelbaarheid van consumentengoederen en betrok daar partners uit de industrie in. De studie toont aan waarom er in Benelux-verband samengewerkt moet worden. De economische verwevenheid, het intense handelsverkeer, de grensoverschrijdende aankopen … het zijn stuk voor stuk factoren die een krachtenbundeling in de hand werken. Een circulaire economie die slim omgaat met materialen, energie, water … is ook een veerkrachtige economie, die zich beter kan wapenen tegen bijvoorbeeld klimaatverandering. Daarnaast biedt een circulaire economie zonder grenzen kansen op sociaaleconomisch vlak voor lokale jobcreatie in onze regio, zowel in dienstensectoren (onderhoud, herstel), de maakindustrie, als in de recyclage-industrie.”

Naar meer uniformiteit, digitalisering en administratieve vereenvoudiging

Om die circulaire economie nu vleugels te geven, ondertekenden de vertegenwoordigers van afval- en recyclagebedrijven tijdens de conferentie in september een gezamenlijke verklaring die vier maatregelen naar voren schuift om die transitie te faciliteren. “De sector roept op om meer uniformiteit in de regels rond het transport en het statuut van afval te hanteren, zodat er in de Benelux een interne markt van gerecycleerd materiaal kan ontstaan. De Benelux kan bindende maatregelen nemen om producten die einde levensduur zijn, weer als grondstoffen te beschouwen om het recyclageproces te faciliteren.” De Benelux heeft die eerder opgesteld maar de implementatie door de lidstaten is toen niet gelukt. Daarnaast kan er volgens de sector meer ingezet worden op digitalisering van afvaltransportdocumenten om transparantie en traceerbaarheid te verhogen. “Ten slotte vragen de afval- en recyclagegbedrijven om administratieve lasten bij grensoverschrijdend transport voor zowel overheden als bedrijven te vereenvoudigen en voor bepaalde transporten geen bijkomende verplichtingen op te leggen, ook al rijden ze tijdelijk door een ander land. De Benelux Unie zal dit verder opnemen met de betrokken overheden om te kijken hoe hier mogelijk invulling aan kan worden gegeven. Door middel van pilootprojecten kunnen we een proeftuin zijn voor de rest van Europa.”

De afvalfederaties van de Benelux ondertekenden een gemeenschappelijke verklaring waarin ze vier maatregelen naar voren schuiven om de drempels naar een circulaire economie weg te werken. Van links naar rechts: Hans Koning, Luuk Blom, Hans van de Nes, Jan Vermoesen, Baudouin Ska, Yves Feuillen Pierre, Kerkhofs en Robert Schmit.

 

Samenwerking als voorbeeld voor heel Europa

De verklaring werd op 25 september ondertekend door de brancheverenigingen go4circle, Coberec, Flea (Luxemburg), Vereniging Afvalbedrijven en Fnoi (Nederland). Ze sluit perfect aan bij de doelstellingen van Benelux Unie, dat van de transitie naar een circulaire economie zijn prioriteit gemaakt heeft. “Benelux is hiervoor het ideale platform, met onder andere eigen juridisch bindende instrumenten. Zo hebben wij projecten lopen om het gebruik van afval als grondstof te stimuleren en rond educatie en sensibilisering over circulaire economie. Van de lessen die wij trekken uit onze samenwerking moet uiteindelijk heel Europa kunnen genieten.”  

Luuk Blom: “De economische verwevenheid, het intense handelsverkeer, de grensoverschrijdende aankopen … het zijn stuk voor stuk factoren die een krachtenbundeling in de hand werken.”