Tagarchief: Bedrijfsafval

Vlaamse Septemberverklaring verdubbelt milieuheffing voor verbranding bedrijfsafval – Wat met iedere vervuiler betaalt?

disposal-1846033_1920
Lees het gehele artikel

Via de Septemberverklaring van Minister President Jambon heeft de Vlaamse Regering aangekondigd dat ze de milieuheffing op het verbranden van bedrijfsafval in 2022 zal verhogen van 13,38 euro naar 25 euro per ton. Denuo is als Belgische federatie van de afval- en recyclagesector een voorstander van het gebruik van fiscale instrumenten die mensen en organisaties aanzet tot meer en beter sorteren en recycleren. Een milieuheffing op het storten en verbranden van afval kan zo’n sturend effect hebben. We vrezen echter dat met deze éénzijdige en onaangekondigde verhoging die nu in de Septemberverklaring is opgenomen dit sturend effect verdwijnt.  

Zo geldt de verhoging enkel voor bedrijfsafval. Daardoor zou vanaf 2022 het principe ‘de vervuiler betaalt’ niet voor elke vervuiler even zwaar doorwegen. Het restafval van bedrijven zal beduidend meer worden belast dan van de huishoudens, terwijl we net willen dat de hele maatschappij beter sorteert en minder restafval produceert.  

Bovendien bestaat er een reëel risico dat het restafval van bedrijven verdwijnt in het huishoudelijk restafval als de milieuheffing enkel voor bedrijfsafval verhoogt. 

Deze éénzijdige verhoging doet ook afbreuk aan het vele werk dat recent is geleverd om het overleg tussen de verschillende gewesten rond afvalverbrandingsheffingen te versterken. Zo hadden zowel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als het Waalse Gewest de ambitie uitgesproken om hun heffingen geleidelijk aan te verhogen om een uniform heffingsniveau in heel België te verwezenlijken van ongeveer 15 euro per ton.  

Denuo wil een overleg opstarten met de Vlaamse regering over een verhoging van de milieuheffing. Stany Vaes, algemeen directeur van Denuo: “We willen praten over een gelijke verhoging van de milieuheffing voor zowel bedrijven als huishoudens. En daarbij ook een termijn afspreken die alle partijen de kans geeft om zich aan te passen. Bovendien willen we de sturende werking van de milieuheffing verzekeren, bijvoorbeeld door de inkomsten uit de milieuheffing in een fonds te storten die nieuwe recyclageactiviteiten kan stimuleren om van Vlaanderen de recyclagehub van Europa te maken, en die ons ook zal helpen in de strijd tegen de CO2-emissies.”

Denuo is de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. In een wereld waar grondstoffen schaarser worden en bedrijven duurzaam willen produceren, zijn onze 250 leden de essentiële schakel tussen gebruikte materialen en hergebruik, recyclage en eindverwerking. www.denuo.be 

Vier grote uitdagingen in afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

lob_1523-kopieren
Lees het gehele artikel

De circulaire economie in de praktijk brengen zal niet zonder slag of stoot verlopen. Valipac heeft vier grote uitdagingen geïdentificeerd waar het de komende jaren oplossingen voor wil zoeken. Twee zaken staan daarin centraal: het vergaren en analyseren van data om tot betere inzichten te komen en het inzetten op samenwerking met alle actoren in de waardeketen op de weg naar meer circulariteit.

Tegen 2030 zal men voor kunststoffen en metalen verpakkingen een recyclagegraad van respectievelijk 65% en 90% moeten aantonen. Momenteel kan Valipac daar cijfers van 53% en 74% tegenover stellen. Werk aan de winkel dus. Xavier Lhoir, Director Operations bij Valipac: “We hebben de voorbije jaren al enorme inspanningen geleverd, vooral voor kunststoffen, maar dat weerspiegelt zich vooralsnog niet in een positieve impact. Er zijn helaas geen quick solutions, dus willen blijven inzetten op samenwerking met alle actoren in de keten en op het vergroten van het aandeel van materialen die selectief worden aangeboden door de bedrijven en naar recyclage gaan (in plaats van verbranding).” Om dat te bereiken, zoekt Valipac zijn heil in data. “Samen met operatoren en federaties willen we dankzij data gerichte communicatiecampagnes op het getouw zetten voor specifieke doelgroepen. Als uit de cijfers blijkt dat een bepaalde regio of een bepaalde sector achterop hinkt, kunnen we selectieve inzameling stimuleren langs verschillende invalshoeken; informatiecampagnes,  projecten op het terrein in samenwerking met de operatoren …”

Vier grote uitdagingen in  afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal.

 

Effectiviteit van recyclage aantonen

Gekoppeld aan de hogere recyclagedoelstellingen zal een nieuwe methode moeten worden gebruikt om de recyclagepercentages op een geharmoniseerde wijze te berekenen. Hiervoor zullen de hoeveelheden afval in aanmerking komen die effectief in de recyclageproces binnengaan met mogelijke correcties voor onzuiverheden en vocht aanwezig in de materialen die de sorteercentra verlaten. “Het is vooralsnog koffiedik kijken welke factoren Europa in deze nieuwe rekensom wil inbrengen”, stelt Lhoir vast. Daarbovenop wil Europa meer zekerheid of al het ingezamelde materiaal wel degelijk gerecycleerd wordt. Men zal in de toekomst moeten aantonen dat recyclage onder ‘broadly equivalent conditions’ gebeurt. “Concreet zal er meer informatie over de eindbestemming nodig zijn. Hiervoor zullen soms extra info moeten vragen aan de traders en recycleurs”, vat Lhoir samen.

Naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen

Ten derde zullen we moeten evolueren naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal. Valipac wil hier een stimulans zijn geven. “We zijn daarvoor een project opgestart om te bewijzen dat er mogelijkheden liggen om de waarde van plastic afval voldoende hoog te houden”, opent Karel Gemmeke, Director Business Development bij Valipac. Zo zijn we erin geslaagd om een krimphoes te ontwikkelen die voor de helft bestaat uit gerecycleerd materiaal. De sleutel tot het welslagen van dit project zat hem in het betrekken van alle spelers in de waardeketen, waardoor het sluiten van de materialenketen verzekerd was. Dit willen we nu verder finetunen om zo het circulaire wiel aan het draaien te brengen. Een tweede project zal bijvoorbeeld onderzoeken of het technisch mogelijk is om dit te herhalen met rekfolies.”

Vier grote uitdagingen in  afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat.

 

Data valoriseren

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat. “Daarom is het cruciaal om meer aandacht te hebben voor data rond recycled content. Enerzijds om de geloofwaardigheid te versterken en anderzijds om ook andere verpakkers aan te moedigen om dezelfde weg op te gaan”, vertelt Gemmeke. “Dit zal echter een Europees verhaal moeten worden. Als Valipac zijn we echter wel in een unieke positie om hier een voortrekkersrol in te nemen. We zijn de enige Europese instantie die zich louter op deze materie focust. Dat brengt unieke competenties met zich mee die we graag inzetten om kennis in andere landen te verhogen. Wie met vragen zit rond deze materie of ideeën heeft voor nieuwe projecten, kan altijd bij ons terecht om circulariteit vooruit te helpen. Onze sterkte ligt in het samenbrengen van stakeholders want uiteindelijk moeten we allemaal, producenten, operatoren en wij, aan het zelfde zeel trekken om de wereld een beetje duurzamer te maken”, besluit Gemmeke.