Tagarchief: Antea Group

Maximaal inzetten op het duurzaam gebruik van de bodem

gettyimages-877201786-kopieren
Lees het gehele artikel

Een duurzaam beheer van bodemfuncties is cruciaal om aan de evolutie van de grondbehoeften in onze steeds veranderende leefwereld te voldoen. Antea Group wil met en voor de klant maximaal inzetten op het duurzaam gebruik van de bodem. Duurzaam gebruik is voor Antea Group meer dan louter het behoud van de milieuhygiënische kwaliteit. Het betekent ook oog hebben voor het behoud van bodemfuncties of het benutten van ecosysteemdiensten die uitgegraven bodemmaterialen nog kunnen leveren. Op deze manier wil Antea Group bijdragen aan de ontwikkeling van leefbare steden, aan de klimaatadaptatie en aan de strijd tegen het verlies van biodiversiteit.

Een recent project dat Antea Group realiseerde in Zellik, onderstreept de toegevoegde waarde die het nastreeft. Het ging om een braakliggend terrein waar een projectontwikkelaar appartementen en een ondergrondse parking op wil bouwen. Het terrein had echter jaren dienst gedaan als bedrijfsterrein, waarbij het bedrijfsterrein verschillende meters was opgehoogd. Dat het al dateerde van voor de grondverzetregeling van kracht was, deed de projectontwikkelaar vrezen dat er zich bodemvreemde materialen in de ophoging zouden kunnen bevinden. Antea Group kreeg een warme aanbeveling van een van de huisjuristen, maar werd ook aangeraden door een collega voor wie het bedrijf een project rond asbest heel professioneel had aangepakt. “De uitdaging van dit project zat hem niet zozeer in de oppervlakte van het terrein, 7.000 m² ongeveer, maar wel in de hoogte van de ophoging. We moesten 7 m diep gaan voor het gebouw, wat heel wat materiaal naar boven brengt. Daarenboven kwamen er verschillende disciplines samen”, opent contract manager Kurt Bouckenooghe.

Maximaal hergebruiken bodem

Het begon met het graven van proefsleuven om bodemvreemde materialen te detecteren waarin boringen voor het grondverzet werden uitgevoerd vervangen door Voor het grondverzet zijn ook diepe boringen uitgevoerd.Bouckenooghe: “Alles wat in de bodem werd teruggevonden werd neergeschreven in het Technisch Verslag. Omdat we onze vinger aan de pols houden van technische maar ook wetgevende ontwikkelingen, hebben we reeds de principes van de nieuwe regelgeving rond grondverzet toegepast. Op die manier helpen we het project van onze klant future proof te maken. De proefsleuven herbergden ook een zeer beperkte hoeveelheid asbestverdachte materialen. Ook hier weer koos Antea Group met de klant om al het asbeststappenplan in de nieuwe grondverzetsregeling toe te passen. Het bleek uiteindelijk vals alarm: er was geen enkele belemmering voor het hergebruik van de uitgegraven bodem. “Dat is waar we naar streven, een maximaal hergebruik van alle materialen. De bodem is de bouwschil die het langst meegaat, we moeten er dan ook duurzaam mee omgaan.”

Synergie zoeken

Hier kwam de kracht van Antea Group pas echt naar boven. “We zoeken doorheen elk project synergie met andere behoeften van de klant, voor een zo laag mogelijk kostenplaatje en een zo hoog mogelijke efficiëntie”, vat Bouckenooghe samen. “Wanneer de boringen voor het Technisch Verslag gebeuren, hebben we meteen ook peilbuizen ingebracht, om de kwaliteit en het niveau van het grondwater te kunnen bepalen en opvolgen. Dit is informatie die nodig is voor het ontwerp en de vergunning voor de bemaling, maar is ook nuttig voor de stabiliteitsstudie, de evaluatie van infiltratiemogelijkheden voor hemelwater. Door slechts één gat te boren, kunnen er met andere woorden heel wat waardevolle gegevens ontgonnen worden. Omdat we zelf ook de expertise in huis hebben voor het uitvoeren van bemalingsstudies, het aanvragen van vergunningen, het beoordelen van milieu-effecten, het ontwerp van de waterhuishouding … weten we perfect wat er allemaal bij zo een project komt kijken. We kunnen onze klant meteen wegwijs maken in wat er nodig zal zijn om zijn vergunningen en bouwproces tot een goed einde te brengen. ‘Wij gidsen onze klanten’ is niet voor niets onze tagline.”

Nieuwe regels voor grondverzet

Lees het gehele artikel

Sinds april is er een nieuwe regelgeving in voege gegaan rond grondverzet. Na meer dan tien jaar Vlarebo IV, is nu gepoogd om de resterende pijnpunten weg te werken, hiaten in te vullen en enkele praktische zaken beter te regelen. Kortom, de regels zijn op basis van de praktijkervaring gefinetuned en gaan nu een stapje verder om de regelgevende bakens uit te zetten voor de komende jaren. In dit artikel bespreken we samen met Kristel Lauryssen van Antea Group de voornaamste wijzigingen.

U wilt uw terrein ophogen? U bouwt een huis? U ruimt een gracht? Bij al deze werken komen bodemmaterialen vrij, om ter plaatse te hergebruiken of om af te voeren naar een ander terrein. De regels van het grondverzet leggen vast hoe er met die uitgegraven bodem moet worden omgegaan. Ze gelden zowel voor particulieren als voor bedrijven en zijn ondergebracht in Vlarebo. De regelgeving kwam er om te vermijden dat verontreinigde bodem opnieuw gebruikt zou worden. “Met de aanpassingen wil men nu verdere stappen zetten om achterpoortjes in de praktijk te sluiten, zodat er een versterkte handhaving ontstaat op het terrein. Daarnaast wil men een gelijk speelveld voor alle bodemmaterialen creëren dat garant staat voor een verhoogde traceerbaarheid en een betere kwaliteitsborging”, vat Kristel Lauryssen, senior adviseur bij Antea Group, de noodzaak aan nieuwe regels samen. Hieronder vatten we de voornaamste wijzigingen voor u samen.

Alle materialen in technisch verslag

Het technisch verslag dat moet opgemaakt worden door een bodemsaneringsdeskundige krijgt uitbreiding in Vlarebo V en spreekt zich voortaan uit over alle uit te graven, te baggeren of te ruimen materialen. Lauryssen: “Het gaat dus verder dan louter grondstromen. Onder bodemmaterialen vallen uitgegraven bodem, baggerspecie, ruimingsspecie, grondbrij en betonietslib. Vroeger vielen deze laatste vier onder Vlarema, nu zijn ze ingekanteld binnen Vlarebo. Door deze aanpassing hoeven bouwheren en aannemers geen dubbele set van regels meer te volgen, wat het in de praktijk toch wat aangenamer werken moet maken.” De ontginning en de winning van minerale delfstoffen, het terugstorten van specie in waterloop/zee of bergen van specie in onderwatercellen en zandige materialen blijven vooralsnog buiten beschouwing van de grondverzetregels.

Meldingsplicht

Daarenboven geldt er nu sowieso een meldingsplicht voor wie deze grondstromen dan wil afvoeren, ongeacht of ze nu voor hergebruik zijn bedoeld of niet, ongeacht het volume. Deze verplichte melding moet de uitvoerder, de vervoerder en de inrichting voor de opslag van bodemmaterialen vermelden. “Vroeger was er een uitzonderingsregel voor volumes van minder dan 250 m³. Nu niet meer. Elke vrachtwagen met grond die over Vlaamse wegen rijdt moet over de correcte meldingsdocumenten beschikken. Dit is een van de maatregelen om de traceerbaarheid van bodemmaterialen te versterken. Daarom geldt voortaan ook de verplichting van een gesloten volumebalans. Door de volumes van elke stroom te registreren is er minder ruimte om nog een loopje te nemen met de regels”, aldus Lauryssen.

Leidraad voor asbest

De nieuwe grondverzetregels poneren ten slotte ook een leidraad om met asbest om te gaan. “Bedrijven actief in grondverzet komen vaak in aanraking met asbest. De leidraad stipuleert hoe er met verdachte grond moet worden omgegaan. Asbest moet eigenlijk voorafgaandelijk in beeld gebracht worden zodat er gepaste maatregelen kunnen worden genomen om de veiligheid, zowel voor de eigen medewerkers als voor de omgeving te garanderen.” Lauryssen is positief over de nieuwe regels. “Er is invulling gegeven aan heel wat problemen die in de praktijk voorkwamen. Heel wat zaken die nu decretaal zijn vastgelegd gebeurden al zo, maar de verankering zorgt voor een comfortabel gevoel. Het is nu afwachten wat de grondverzetregeling voor Wallonië, die in het najaar verwacht wordt zal brengen. Naar verwachting zal daar ook dezelfde traceerbaarheidsprocedure gehanteerd worden. In Brussel geldt een code van goede praktijk voor het gebruik van gronden en granulaten. Daar wordt ook met een technisch verslag gewerkt.”

Voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe regelgeving, kan u terecht op de website van de OVAM waar de verschillende codes en standaardprocedures vermeld staan: www.ovam.be/gebruik-van-bodemmaterialen-vakinformatie.