Tagarchief: Afvalinzameling

Veiligheid bij afvalinzameling

Lees het gehele artikel

In 2018 gebeurden er volgens cijfers van Fedris helaas 405 ongevallen bij de inzameling, verwerking en verwijdering van afval met minstens één dag tijdelijke ongeschiktheid. Het leidde tot 12.166 verloren dagen. Bovendien blijkt uit statistieken dat elke afvalophaler dagelijks met minstens één geval van onaangepast gedrag van andere weggebruikers te maken heeft. Hoog tijd dus om de veiligheid bij de inzameling van afval onder de aandacht te brengen. Dat deden de afvalintercommunales tijdens de eerste Week van de afvalophaler eind november.    

De afvalsector scoort ten opzichte van andere sectoren relatief slecht inzake ongevallen. Hoewel het gros van de ongevallen bij de verwerking gebeurde, verdient veiligheid tijdens de inzameling van afval toch ook de nodige aandacht. Immers, elke dag trotseren afvalophalers weer en wind zodat we ons op een makkelijke manier van ons afval kunnen ontdoen. De meeste gevaren hebben te maken met onveilige verkeersituaties. Andere risico’s bij inzameling zijn valgevaar en blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers.

 

Onaangepast gedrag van andere weggebruikers

Uit een steekproef bij afvalinzamelaars blijkt dat elke ophaler gemiddeld één keer per dag onaangepast gedrag ervaart van andere weggebruikers. Dat kan een voertuig zijn dat de ophaler pas afsnijdt. Het kan gaan om bumperkleven, onophoudelijk getoeter of intimiderende gebaren in de richting van de ophaler. In zeldzame gevallen leidt dit tot fysieke confrontaties. Dat betekent dat er dagelijks tussen 600 en 1.500 incidenten zijn. Voor de medewerkers op de recyclageparken gelden gelijkaardige risico’s. Bijvoorbeeld hun vraag om bepaalde afvalstoffen te sorteren, valt niet bij elke bezoeker in goede aarde.

Hoe de veiligheid bevorderen?

Afvalintercommunales besteden veel aandacht aan de veiligheid van hun medewerkers. Er is de voorbije jaren zeer veel werk geleverd om een gezonde, veilige werkomgeving te creëren. “Zo proberen afvalintercommunales de impact op het verkeer zo klein mogelijk te houden door ophalingen tijdens de ochtendspits of op drukke plaatsen zo veel mogelijk te vermijden. De ophalers dragen ook fluokledij om beter gezien te worden, en in hun opleiding leren ophalers om te gaan met conflictsituaties”, aldus Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid bij De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.  

Nieuwe cijfers over afvalinzameling bij bedrijven

img_1656-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds januari 2017 heeft Valipac er een extra opdracht bijgekregen van de overheid. Het staat nu ook in voor de monitoring van de afvalproductie bij bedrijven. Tijdens het event op 26 november worden de cijfers van 2018 bekendgemaakt en zal duidelijk worden hoe de Belgische bedrijven hun afval sorteerden. De afvalinzamelaars, zonder wie deze cijfers niet mogelijk zouden zijn, krijgen voortaan als toemaatje toegang tot deze en extra informatie via een beschermde webapplicatie.

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen (bedrijfsrestafval, papier/karton, A-, B- en C-hout, ferro metaal, non-ferro metaal, gemengde metalen, holglas, vlakglas, gevaarlijk glas, folie, harde kunststof, eps en pmd) geregistreerd. Director Materials & Operations van Valipac Xavier Lhoir: “Dit gaat verder dan onze oorspronkelijke doelstelling die louter met verpakkingsafval te zien heeft. Maar door onze positie in de markt als schakel tussen de overheid en de afvalinzamelaars, zijn we ideaal geplaatst om deze oefening uit te voeren en de cijfers op te volgen. Het onderscheid tussen verpakking en materiaal is immers niet altijd even duidelijk. Bovendien kunnen we er zelf ook waardevolle conclusies uit trekken om terug te koppelen naar de inzameling van bedrijfsmatig verpakkingsafval.”

In nauwe samenwerking met de aangesloten afvalinzamelaars, houdt Valipac sinds 2017 nauwgezet data
bij omtrent bedrijfsafval. Sindsdien worden er data over vijftien afvalstromen geregistreerd.

 

Unieke webapplicatie

Om aan deze cijfers te raken, ging Valipac ten rade bij zijn aangesloten afvalinzamelaars. In totaal werkten er 164 aan mee, goed voor 190.000 inzamelpunten. Lhoir: “Voor elk bedrijf kregen we zo informatie over elke stroom die er selectief wordt ingezameld. De herkomst, het gewicht … noem maar op. De meting van 2017 geldt als een nulmeting, maar vanaf nu kunnen we de evolutie gaan analyseren.” Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars onthuld worden. “We konden onze afvalinzamelaars in ruil voor hun medewerking niet financieel compenseren, maar we wilden ze er wel iets voor in ruil bieden. Zij zullen voortaan toegang hebben tot zowel algemene als specifieke data die uit de oefening naar voren kan. Die kan hen helpen om hun bedrijfsvoering verder te gaan optimaliseren en de selectieve inzameling verder promoten”, vertelt Lhoir.

Van data naar informatie en toegevoegde waarde

De algemene cijfers zullen een beeld geven van de evoluties in de markt. De specifieke zullen iets vertellen over bijvoorbeeld hun marktaandeel in een bepaald werkingsgebied. “Vorig jaar kregen ze een powerpoint met de gegevens. Intussen is er een beschermde webapplicatie gebouwd, waarop ze kunnen inloggen, zodat ze altijd toegang hebben tot de meest actuele cijfers. Op die manier kunnen we voor hen een toegevoegde waarde aan de samenwerking bieden. Datacaptatie en -analyse zal de komende jaren een belangrijk instrument worden om selectieve inzameling verder te stimuleren en te verbeteren”, voorspelt Lhoir.

Op 26 november organiseert Valipac een event om de cijfers van 2018 te onthullen. Daar zal ook een unieke webapplicatie voor de deelnemende afvalinzamelaars onthuld worden.

 

Predictief model voor selectieve afvalinzameling

Valipac geeft alvast het goede voorbeeld van hoe ze er garen bij kunnen spinnen. In samenwerking met de Universiteit Hasselt werd een statistisch model gebouwd op basis van de gegevens, in eerste instantie toegespitst op folie. Lhoir: “Door een resem parameters te gaan vergelijken, kunnen we ontdekken in welke bedrijven er nog folie aanwezig is, maar waar het nog niet selectief wordt opgehaald of in welke bedrijven er nog potentieel aanwezig is voor extra tonnage (ondanks het feit dat ze reeds sorteren). Informatie die we dan uiteraard terugkoppelen naar de afvalinzamelaars, zodat ze hun dienstverlening verder kunnen uitbreiden en wij nog betere inzamelcijfers kunnen voorleggen.” Ook Deloitte werkte mee aan het neerzetten van deze benchmarks. In de volgende versie zal gekeken worden naar pmd en papier/karton. De andere stromen volgen ongetwijfeld nog.  


Wenst u meer te weten over de resultaten van de analyses van Valipac? Schrijf u dan in voor het seminarie dat op 26 november in Brussel wordt gehouden.

Vier grote uitdagingen in afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

lob_1523-kopieren
Lees het gehele artikel

De circulaire economie in de praktijk brengen zal niet zonder slag of stoot verlopen. Valipac heeft vier grote uitdagingen geïdentificeerd waar het de komende jaren oplossingen voor wil zoeken. Twee zaken staan daarin centraal: het vergaren en analyseren van data om tot betere inzichten te komen en het inzetten op samenwerking met alle actoren in de waardeketen op de weg naar meer circulariteit.

Tegen 2030 zal men voor kunststoffen en metalen verpakkingen een recyclagegraad van respectievelijk 65% en 90% moeten aantonen. Momenteel kan Valipac daar cijfers van 53% en 74% tegenover stellen. Werk aan de winkel dus. Xavier Lhoir, Director Operations bij Valipac: “We hebben de voorbije jaren al enorme inspanningen geleverd, vooral voor kunststoffen, maar dat weerspiegelt zich vooralsnog niet in een positieve impact. Er zijn helaas geen quick solutions, dus willen blijven inzetten op samenwerking met alle actoren in de keten en op het vergroten van het aandeel van materialen die selectief worden aangeboden door de bedrijven en naar recyclage gaan (in plaats van verbranding).” Om dat te bereiken, zoekt Valipac zijn heil in data. “Samen met operatoren en federaties willen we dankzij data gerichte communicatiecampagnes op het getouw zetten voor specifieke doelgroepen. Als uit de cijfers blijkt dat een bepaalde regio of een bepaalde sector achterop hinkt, kunnen we selectieve inzameling stimuleren langs verschillende invalshoeken; informatiecampagnes,  projecten op het terrein in samenwerking met de operatoren …”

Vier grote uitdagingen in  afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal.

 

Effectiviteit van recyclage aantonen

Gekoppeld aan de hogere recyclagedoelstellingen zal een nieuwe methode moeten worden gebruikt om de recyclagepercentages op een geharmoniseerde wijze te berekenen. Hiervoor zullen de hoeveelheden afval in aanmerking komen die effectief in de recyclageproces binnengaan met mogelijke correcties voor onzuiverheden en vocht aanwezig in de materialen die de sorteercentra verlaten. “Het is vooralsnog koffiedik kijken welke factoren Europa in deze nieuwe rekensom wil inbrengen”, stelt Lhoir vast. Daarbovenop wil Europa meer zekerheid of al het ingezamelde materiaal wel degelijk gerecycleerd wordt. Men zal in de toekomst moeten aantonen dat recyclage onder ‘broadly equivalent conditions’ gebeurt. “Concreet zal er meer informatie over de eindbestemming nodig zijn. Hiervoor zullen soms extra info moeten vragen aan de traders en recycleurs”, vat Lhoir samen.

Naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen

Ten derde zullen we moeten evolueren naar meer circulaire bedrijfsmatige verpakkingen. Sinds het sluiten van de piste naar het Verre Oosten zullen wij moeten inzetten op meer lokale toepassingen voor het gebruik van gerecycleerd materiaal. Valipac wil hier een stimulans zijn geven. “We zijn daarvoor een project opgestart om te bewijzen dat er mogelijkheden liggen om de waarde van plastic afval voldoende hoog te houden”, opent Karel Gemmeke, Director Business Development bij Valipac. Zo zijn we erin geslaagd om een krimphoes te ontwikkelen die voor de helft bestaat uit gerecycleerd materiaal. De sleutel tot het welslagen van dit project zat hem in het betrekken van alle spelers in de waardeketen, waardoor het sluiten van de materialenketen verzekerd was. Dit willen we nu verder finetunen om zo het circulaire wiel aan het draaien te brengen. Een tweede project zal bijvoorbeeld onderzoeken of het technisch mogelijk is om dit te herhalen met rekfolies.”

Vier grote uitdagingen in  afvalinzameling en recyclage van bedrijfsafval

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat.

 

Data valoriseren

Circulariteit zal pas in een stroomversnelling geraken, als we meer inzetten op het gebruik van regranulaat. “Daarom is het cruciaal om meer aandacht te hebben voor data rond recycled content. Enerzijds om de geloofwaardigheid te versterken en anderzijds om ook andere verpakkers aan te moedigen om dezelfde weg op te gaan”, vertelt Gemmeke. “Dit zal echter een Europees verhaal moeten worden. Als Valipac zijn we echter wel in een unieke positie om hier een voortrekkersrol in te nemen. We zijn de enige Europese instantie die zich louter op deze materie focust. Dat brengt unieke competenties met zich mee die we graag inzetten om kennis in andere landen te verhogen. Wie met vragen zit rond deze materie of ideeën heeft voor nieuwe projecten, kan altijd bij ons terecht om circulariteit vooruit te helpen. Onze sterkte ligt in het samenbrengen van stakeholders want uiteindelijk moeten we allemaal, producenten, operatoren en wij, aan het zelfde zeel trekken om de wereld een beetje duurzamer te maken”, besluit Gemmeke.