Tagarchief: Aclagro

​Verhuizing naar watergebonden site en nieuwe wasinstallatie

De-verhuizing-naar-een-nieuwe-site-aan-het-Kluizendok-biedt-vee
Lees het gehele artikel

AC Materials maakt deel uit van de Square Group en is over vijf locaties verspreid: Brugge, Gent, Vlierzele, Puurs en Heist-op-den-Berg. De kernactiviteiten bestaan uit het recycleren van beton-, asfalt- en baksteenpuin. De granulaten die hieruit ontstaan, worden vervolgens in de betoncentrale van het bedrijf verwerkt tot betonproducten. Ook worden gerecycleerde granulaten of granulaten van natuurlijke oorsprong verkocht aan derde partijen. 

Dit najaar verhuisde AC Materials de site in Wondelgem naar een grotere watergebonden locatie aan het Kluizendok in de haven van Gent. Tevens nam het in 2021 een wasinstallatie in gebruik voor de productie van hoogwaardig  puingranulaat. Hiermee zet het vol in op duur­zaamheid en circulaire economie. 

Hoogwaardig menggranulaat

Door de ingebruikname van een wasinstallatie dit voorjaar, is AC Materials het eerste bedrijf in Belgie dat hoogwaardig menggranulaat, B+ granulaat, kan aanbieden. Zuiver menggranulaat bevat standaard te veel fijne bestanddelen alsook vlottende en niet-vlottende stoorstoffen. “Door te investeren in een performante wasinstallatie kan de continuïteit en de zuiverheid van de afgewerkte granulaten onder controle gehouden worden. Hierdoor mogen deze gerecycleerde granulaten in gecertificeerde toepassingen gebruikt worden”, vertelt algemeen directeur Johan Baeten. Op deze manier wordt het circulaire bedrijfsmodel van AC Materials verder sluitend gemaakt. “Beton uit draagbalken kan hierdoor weer gebruikt worden voor dragende constructies waardoor de toegevoegde waarde hoger ligt dan wanneer je de granulaten alleen voor beton in funderingen kunt gebruiken”, vervolgt  Baeten.  

Met de wasinstallatie kan AC Materials hoogwaardige granulaten halen uit puinafval.

“Bouwen met gerecycleerd afval heeft de toekomst”

Een laatste activiteit van het bedrijf is de tijde­lijke opslag van niet-vervuilde gronden (E-TOP). Dit betreft grond die bijvoorbeeld bij een bouwproject overbodig is en waarvoor de aannemer een tijdelijke opslag zoekt. De grond kan bij een ander project vervolgens, na de nodige analyses en de nodige behandelingen zoals het afzeven en bekalken, uit stock gehaald worden en opnieuw ingezet worden. Baeten ziet een groeiende markt weggelegd voor gerecycleerde granulaten. “Momenteel wordt er uit economische beweegredenen nog vaak voor natuurlijke granulaten gekozen, maar het lijkt aannemelijk dat de overheid de regelgeving gaat verstrengen en circulaire granulaten gaat bevoordelen”, spreekt de zaakvoerder zijn verwachting uit. “Bouwen met gerecycleerd bouwafval heeft de toekomst.”  

Efficiëntieslag

De wasinstallatie bevindt zich momenteel op de site in Brugge, maar zal op korte termijn verhuizen naar de vestiging in de Gentse haven. Hier heeft het bedrijf dit najaar een water­gebonden perceel van 15 hectare in gebruik genomen. Deze site vervangt de twee kleine water­gebonden sites in de buurt van Gent. Door de activiteiten op een groot terrein te bundelen, slaagt het bedrijf erin een efficiëntie­slag te maken. Daarnaast is de ligging aan het Kluizendok ook een belangrijke element. “Binnen­vaart zal in belang alleen maar verder toenemen”, legt Baeten uit. “We zien nu al bij de aanvoer van puin uit Brussel en Antwerpen dat er bij sommige projecten geëist wordt dat er met binnen­vaart gewerkt wordt. Voor de afvoer maken we ook al geregel­matig gebruik van de binnenvaart, hetzij voor intern transport, hetzij voor het transport van meng­granulaten naar bijvoorbeeld Nederland.” Bij de inrichting van de nieuwe site in de haven van Gent is rekening gehouden met het gebruikers­gemak van de bezoekers. Zo is het aantal administratieve handelingen beperkt en wordt er bij­voorbeeld gewerkt met auto­matische nummer­plaat­her­kenning. Hier­door hoeft de vracht­wagen­bestuurder zich niet langer aan te melden, en wordt de nodige documen­tatie bezorgd via een kiosk.    

Asbestverwijdering vraagt om strakke procedures en goede controle

Lees het gehele artikel

De schade die asbest aan de gezondheid kan berokkenen vraagt om voldoende aandacht bij de verwerking ervan. Kennis en expertise, geborgd in de juiste procedures is dan ook de conditio sine qua non om asbest veilig te kunnen verwijderen uit gebouwen. Een gesprek met Marc Jonckheere, managing director van Aclagro, onderdeel van de Square Group. 

Marc Jonckheere: “Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren.”

Aclagro. Wat in 1970 begon als eenmansbedrijf voor grondwerken is vandaag uitgegroeid tot klasse 8 aannemer die klanten ondersteunt om vastgoedprojecten volledig bouwklaar te maken. Jonckheere: “We willen onze klanten een totaalpakket kunnen aanbieden, van ontmanteling, asbestverwijdering, selectieve of totale sloop, bodemsanering tot naderhand de grond- en omgevingswerken. Aclagro beschikt verder over de nodige eigen diensten en competenties met betrekking tot waterzuivering, recyclage van slooppuin en het reinigen van verontreinigde gronden. Onze 320 medewerkers doen er alles aan om het vastgoed van onze klanten vrij te maken van alle gevaarlijke stoffen. Zowel in moeilijke als makkelijke dossiers, grote of kleine projecten, ontzorgen in veilige omstandigheden staat altijd centraal in wat we doen.” In die hoedanigheid komt Aclagro ook vaak in aanmerking met asbest. “Een problematiek waarin we ons gespecialiseerd hebben. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat onze medewerkers altijd veilig aan de slag kunnen en dat de gevaarlijke stoffen volgens de regels der kunst verwijderd worden. De mogelijke impact op de gezondheid is immers zeer zwaar, veel te vaak onderschat en laat zich pas na jaren voelen.” In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk. Het bedrijf heeft een lange reeks referenties over heel het land.

Aclagro merkt dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs.

Asbestverwijdering prioritair

De Vlaamse overheid heeft een topprioriteit gemaakt om de omgeving asbestvrij te maken tegen 2040 en verwacht dat dit op een deskundige manier plaats vindt. Een evolutie die Aclagro ten stelligste toejuicht. “Een belangrijke stap hierin was het verplicht maken van een sloopopvolgingsplan dat voorzien moet worden bij de bouwaanvraag (voor alle niet-residentiële gebouwen met een volume groter dan 1.000 m³ en residentiële gebouwen met een volume groter dan 5.000 m³). In dit plan hoort steevast een asbestinventaris. Dat is al een viertal jaar in voege. Cruciaal is om te weten wat je allemaal in een gebouw kan aantreffen, zodat de risico’s voor zowel de eigen medewerkers als de eigenaar of mensen die in de omgeving aan de slag zijn, kunnen worden beperkt. Met het uitspreken van zijn ambitie en bijvoorbeeld de raamovereenkomsten met OVAM om werk te maken van een asbestvrij Vlaanderen, zien we toch dat er een duidelijke versnelling op het terrein gekomen is. Er is een plan van aanpak en een deadline om het asbestprobleem structureel aan te pakken.” Bewustmaking zal daarin een belangrijke rol spelen. “De modale man beseft niet voldoende de draagwijdte van het gezondheidsrisico dat asbest inhoudt. In die optiek zou het niet slecht zijn om altijd met een aannemer te moeten werken die beschikt over een erkenning, ook bij de particulieren. We merken toch dat die erkende bedrijven beslagen zijn om de werken uit te voeren zoals het hoort. Bovendien zou het verlagen van de grens van 5.000 m³ voor residentiele gebouwen een volgende stap in de goede richting zijn”, aldus Jonckheere. 

In de asbestafdeling van Aclagro zijn zo’n zestig mensen aan het werk.

Uitvoering volgens de regels der kunst

Jonckheere stipt ook nog enkele andere uitdagingen op het terrein aan. “We merken dat de rol van sloopwerken en asbestverwijdering nog onderschat wordt in bouwprojecten, zowel naar tijd als naar prijs. Het is nu eenmaal minder tastbaar dan het nieuwe complex dat uiteindelijk zal verschijnen. Eigenaars moeten zich bewust worden van het belang om dit op de juiste manier uit te voeren. Daarom een warme oproep om een beroep te doen op een sloopdeskundige, niet alleen voor de verplichte inventaris maar ook voor de goede begeleiding tijdens de werken. Asbest verwijderen is geen goedkope zaak. Orde, netheid en discipline zijn de sleutelwoorden. Je moet over goed uitgebalanceerde procedures beschikken om alle processen en te nemen stappen in goede banen te leiden en ook permanent te controleren. Dat heeft natuurlijk zijn kostenplaatje, maar wat ons betreft mogen er geen compromissen gebeuren op vlak van veiligheid en gezondheid. Asbestverwijdering blijft immers grotendeels manueel werk. Expertise is daarom echt cruciaal in deze materie. Het is kwestie van de kennis te borgen en door te geven aan iedere medewerker aan de hand van frequente theoretische en praktijk gerichte opleidingen samen ervaring op het terrein.”   

Indrukwekkend sloopproject voor Gents ziekenhuis

naamloos-1-kopieren-2
Lees het gehele artikel

Het UZ Gent is al sinds 1959 een baken in de Arteveldestad. In 2029 zal het een nieuw mijlpaal in zijn geschiedenis zetten met de komst van een nieuw iconisch gebouw van circa 75.000 m². Maar op de drukke site, betekent dat er eerst oude gebouwen onder de hamer moeten. De K4 en P7 bijvoorbeeld moeten verdwijnen om tijdens de werken de parkeercapaciteit te kunnen handhaven. Door de aanwezigheid van asbest moest er echter met fluwelen handschoenen tewerk gegaan worden. En die nam Aclagro graag op.

Aclagro

Aclagro weet perfect hoe het op een veilige manier asbesthoudende materialen uit een gebouw moet verwijderen.

 

Het nieuwe gebouw voor het UZ Gent moet het hart van de campus van ongeveer 40 ha worden en zal de voornaamste gebouwen verbinden tot een geheel. Eenmaal gebruiksklaar zal het zich flexibel laat aanpassen aan toekomstige noden en eisen en een aangename omgeving vormen voor patiënten, bezoekers, personeel en alle andere gebruikers van de campus. Maar daar moet dus eerst plaats voor geruimd worden. De nieuwbouw zal ingeplant worden waar vandaag het parkeergebouw staat en herbergt ook en ondergrondse parking. Om tijdens de bouwfase tijdelijke parkeercapaciteit te creëren, worden de gebouwen K4 en P7 gesloopt. Door de aanwezigheid van asbest, stonden deze gebouwen al enige tijd leeg. Het sloopwerk is dus allerminste en sinecure. Een kolfje naar de hand van Aclagro dat ruime ervaring heeft in de verwerking van asbest en al vertrouwd is met de site en de werking van het UZ door eerdere projecten.

Aclagro

De K4 en P7 op de site van het UZ Gent moeten verdwijnen om tijdens de werken aan de nieuwbouw de parkeercapaciteit te kunnen handhaven.

 

Afbraak in drie fasen

Projectleider Wim Grammens staat ons te woord op de site terwijl de sloop van het eerste gebouw P7 volop aan de gang is. “Elke afbraak gebeurt in drie fasen. De eerste stap is de ontmanteling. Wanneer alle materiaal uit het gebouw verwijderd is, kunnen we aan de slag gaan om het asbest aan te pakken.” Om erover te waken dat er geen gevaarlijke asbestvezels kunnen ontsnappen wordt het gebouw afgesloten en in onderdruk geplaatst. “De wetgeving is bijzonder duidelijk over de te handhaven procedures wanneer je te maken krijgt met asbest. Zo gebeuren er bijvoorbeeld dagelijks metingen om te waken over de onderdruk. Maar onze mensen zijn ook getraind om met dit materiaal om te gaan. Ze kennen de risico’s en weten wat ze doen.” Aan het woord is Thomas Laton. Hij is werkzaam bij Aclagro als werfleider asbest. Pas na deze fase kan de eigenlijke sloop dan beginnen. Dat er voorlopig wat vertraging op het project zit, heeft alles te maken met de bijkomende voorzorgsmaatregelen die Aclagro genomen heeft voor het coronavirus. Om alles veilig te laten gebeuren kon maar de helft van het personeel aan de slag op de site.

Aclagro

Thomas Laton en Wim Grammens bij de sloop van K4 en P7. “Door de aandacht van Aclagro voor de gevoeligheden van een ziekenhuissite zijn en blijven we een vertrouwd gezicht voor het UZ Gent.”

 

Volledige ontzorging voor omgeving

Asbest was niet het enige heikele punt in dit sloopproject. Aangezien dit een ziekenhuis betreft, heeft Aclagro ook alles ondernomen om de hinder voor patiënten tot het absolute minimum te beperken. Grammens: “Voor aanvang van het project hebben we in het weekend testen gedaan om te zien welke impact er was wanneer we in het beton aan het drillen zijn.” Vlak naast het K4 gebouw gebeurt immers de bestraling van kankerpatiënten. “We wilden absoluut zeker zijn dat er geen trillingen ontstaan die tot daar voelbaar waren. Daarom zijn we uitgegaan van het ergste scenario en hebben we precies op het slechtste punt van het gebouw het zware geschut bovengehaald. Hoewel de resultaten toonden dat we met een gerust gemoed aan het slopen konden, blijven we dit gedurende de werkzaamheden uiteraard van dichtbij opvolgen”, aldus Grammens. Een derde punt is de inplanting van de site. Er is niet alleen druk verkeer op het terrein van het UZ Gent. Dat ligt ook nog eens te midden stedelijk gebied. “De betonnen muren zijn meters dik. De sloop brengt dan onvermijdelijk de nodige stofvorming met zich mee. We hebben daarom voortdurend vernevelingskannonnen aan het werk om te zorgen dat het stof wordt neergeslagen en het geen hinder voor de buurt kan veroorzaken.”

Aclagro

Door de aanwezigheid van asbest was de sloop van K4 en P7 allerminst een sinecure. Aclagro beschikt echter over een ervaren team in deze materie.

 

Alles binnen zelfde groep

Het is precies die aandacht voor de gevoeligheden van de site, die maken dat Aclagro een vertrouwd gezicht is en blijft voor het UZ Gent. Al meer dan tien jaar intussen. “Onze sterkte is ook onze grootte. We kunnen alles zelf uitvoeren, van afbraak tot asbestverwijdering en saneringen of infrastructuurwerken, binnen onze groep met gespecialiseerde teams. Dat maakt dat het bestuur maar een aanspreekpunt heeft om het volledige project op te volgen”, besluit Laton.    

Totaalpakket aan activiteiten maakt terreinen weer bouwrijp

ec750ehr-aclagro-5-kopieren
Lees het gehele artikel

Er komt heel wat bij kijken om terreinen weer bouwrijp te maken. Aclagro heeft veel ervaring op het gebied van sloopwerken, asbestverwijdering, grondwerken en afvoer van sloopafval. Bij de sloop van het oude bedrijvencomplex van staalconstructiebedrijf Aelterman in Gent komen alle activiteiten samen.

Sloop- en grondverwerkingsbedrijf Aclagro biedt het one-stop-shopping principe aan. Het kan alle stappen in een sloopproject voor zijn rekening nemen, van het opstellen van een sloopverklaring en een sloopopvolgingsplan tot het aanvragen van een omgevingsvergunning, de eigenlijke sloopwerken, grondwerken en afvalafvoer. Het gaat zelfs nog verder. Zusterbedrijf AC Materials NV kan het slooppuin verwerken en eventueel vervuilde grond kan gereinigd worden in het grondreinigingscentrum van AGRC in Gent of Grimbergen. Aclagro is een toonaangevend bedrijf in Vlaanderen, terwijl het ook in Wallonië actief is. Het toen nog kleine sloopbedrijf kwam vijftien jaar geleden in handen van de huidige eigenaren. Daarna volgde een enorme groeispurt waarbij verschillende ondernemingen, ook uit andere sectoren, werden overgenomen. De diverse activiteiten werden ondergebracht in de Square Group, die ondertussen al zo’n 400 medewerkers telt. Behalve sloop- sanering en recyclagewerkzaamheden specialiseert de groep zich onder andere in infrastructurele werken en multimodaal transport en havenlogistiek van bulkmateriaal.

“In tegenstelling tot veel andere sloopbedrijven doen wij asbestverwijdering in eigen beheer zonder tussenkomst van onderaannemers” (Jeroen Willems)

 

Sloop oude site Aelterman

Aclagro heeft tal van gerenommeerde sloopprojecten op zijn naam staan, zoals de sloop van de Ford fabriek in Genk. Eén van de projecten waar Aclagro accountmanager Geert Bettens vol trots over spreekt, is de ontmanteling en de afbraak van de oude productiesite van staalconstructiebedrijf Aelterman in een drukke woonwijk in Gent. Dit project loopt nu. “Met name de asbestverwijdering lag heel gevoelig”, vertelt Bettens. “Er was kort daarvoor veel negatieve berichtgeving omtrent onzorgvuldige verwijdering van asbesthoudende dakbedekking naast een school in Maldegem. Dit wilde de opdrachtgever kost wat kost verwijderen.” Door de uitstekende reputatie op het gebied van asbestverwijdering, stond Aclagro bovenaan de lijst van Aelterman. “In tegenstelling tot veel andere sloopbedrijven doen wij asbestverwijdering in eigen beheer zonder tussenkomst van onderaannemers”, verklaart Bettens. “Daardoor hebben wij zelf controle over alles. Al onze mensen die met asbest werken, zowel met ongebonden als gebonden asbest, hebben de vereiste opleidingen genoten.” De sloop van de productiesite van Aelterman zal nog enkele weken in beslag genomen. Nadat Aclagro eerst ruim 5.000 m² asbesthoudende golfplaten had verwijderd, volgde de sloop van de productiehallen. In de tweede fase wordt het kantoorgebouw met de grond gelijk gemaakt en de grond genivelleerd. Het steenpuin gaat naar zusterbedrijf AC Materials die het verder verwerkt. Aclagro levert het terrein van 35.000 m² bouwrijp af.

Groeien in breedte en hoogte

Bettens ziet de toekomst rooskleuring en ambitieus in. Recentelijk investeerde Aclagro in een kraan met lange arm (giek) waarmee het nu ook gebouwen tot 40 m hoog kan slopen. Zo breidt het takenpakket steeds verder uit. Bettens ziet nog volop groeimogelijkheden op het gebied van afbraak van industriële complexen, asbestverwijdering, grondsanering, uitgraven van bouwputten en het bouwrijp maken van terreinen. Tevens wil Aclagro werk maken van tandemprojecten met andere divisies binnen Aclagro en de Square Group. “Een tweede activiteit van Aclagro is infrastructurele werken”, verduidelijkt Bettens. “Na de sloop van een industriële site en de bouwrijpe aflevering, kunnen we ook de nieuwe infrastructuur aanleggen. Zodoende kunnen we synergie creëren voor de klant”, besluit de accountmanager.