adult-adventure-blue-jeans-286694
02:26
23-11-2018

Watergevoelige openruimtegebieden: blijft u op het droge?

WORG zijn gebieden waarin een conflict bestaat tussen de verdere realisatie van de bestemming en de belangen van het watersysteem. Hierbij wordt verder gebouwd op de eerdere beslissingen van de Vlaamse Regering met betrekking tot de signaalgebieden (= nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming die ook een functie kunnen hebben in de aanpak van wateroverlast). WORG worden opgenomen onder de gebiedscategorie ‘overig groen’.

Gregory VermaerckeGregory Vermaercke.

Procedure tot aanduiding
Intussen is de eerste (procedurele) stap in de aanduiding van dergelijke gebieden reeds genomen middels het openbaar onderzoek in augustus 2018 omtrent het plan-mer (milieueffectenrapportage) voor aanduiding van dergelijke gebieden. Na de verdere (voorlopige) aanduiding van WORG zal nog een openbaar onderzoek gehouden worden (gedurende zestig dagen) waarbinnen elke belanghebbende (bijvoorbeeld getroffen eigenaars) de nodige opmerkingen kan maken. Het besluit waarmee de Vlaamse Regering een gebied of gebieden aanduidt als WORG wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking heeft een dubbel belang: het doet enerzijds de termijn aanvangen om het besluit eventueel verder aan te vechten bij de bevoegde administratieve rechtscolleges. Anderzijds doet het ook de termijn aanvangen om eventueel een vordering tot (plan)schadevergoeding te activeren (zie hierna).

Rechtsgevolgen
U volgt de aanduiding van WORG’s best van heel nabij op want de rechtsgevolgen van de aanduiding tot WORG zijn niet min en kunnen de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van uw onroerende goederen danig hypothekeren:

Een aanduiding als WORG heft de voordien geldende planologische bestemming op. Voor eventuele bestaande constructies die liggen binnen aangeduide gebieden, gelden de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de zonevreemde basisrechten.

Binnen WORG zijn waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie nevengeschikte functies. Alleen de volgende handelingen die nodig of nuttig zijn voor vermelde functies, zijn toegelaten en dit voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht en de waterbeheersfunctie van het gebied niet wordt overschreden:

√ het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 100 m² met uitsluiting van elke verblijfsaccommodatie;

√ het aanleggen, herstellen, heraanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsleidingen. Openbare wegen en nutsleidingen kunnen aangelegd of verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de
kwaliteit van het leefmilieu, het beheer van het landschap, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid;

√ het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het gebruik van het gebied voor landbouw of hobbylandbouw;

√ handelingen die nodig of nuttig zijn om overstromingen te beheersen of wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden te voorkomen.

De mogelijkheden om af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften of om rekening te houden met ontwerpen van stedenbouwkundige voorschriften, zijn van overeenkomstige toepassing in de aldus aangeduide gebieden. Dat maakt het ook mogelijk om voor werken van algemeen belang af te wijken van het voorschrift (onder toepassing van Artikel 4.4.7. §2).

De aanduiding als watergevoelig openruimtegebied doet geen afbreuk aan definitief verleende stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen. Onbebouwde delen van niet-vervallen verkavelingsvergunningen of omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden die liggen binnen de perimeter van een watergevoelig openruimtegebied vervallen van rechtswege. Ook principiële akkoorden die afgegeven werden voor gronden die binnen de perimeter van een watergevoelig openruimtegebied liggen, vervallen van rechtswege.

Recht op schadevergoeding?
Eigenaars van een (of meerdere) percelen die gelegen zijn in een WORG kunnen onder bepaalde voorwaarden een vergoeding bekomen als compensatie voor de minwaarde. De vergoedingsregeling wordt geënt op de regeling inzake planschadevergoedingen, die momenteel wel nog herzien wordt in het kader van het nakende Instrumentendecreet. Het recht op vergoeding ontstaat op het moment van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot aanduiding tot WORG. Dit recht vervalt twee jaar na het ontstaan ervan!

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie kan u terecht bij Marlex advocatenkantoor (www.marlex.be of mail naar: gregory.vermaercke@marlex.be).

Hulp nodig? Team Overheid en Omgeving staat voor u klaar om uw dossier op een juridisch verantwoorde en persoonlijke manier te begeleiden.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema? Of wenst u een cliëntenseminarie bij te wonen? Neem contact met ons op of hou onze website in de gaten (www.marlex.be)!      

Tekst en beeld Marlex
Uitgelichte afbeelding: 
Het recht op vergoeding ontstaat op het moment van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het besluit tot aanduiding tot WORG. (Beeld: Josh Willink/Pexels)

Recyclepro partners

Er wordt alleen al door SRS-België circa 13.000 ton elektronica per jaar verwerkt.Maak het voor bedrijven aantrekkelijk om hun afval te sorteren en creëer tegelijkertijd een grotere markt voor gerecycleerde producten.