Visie op afvalmobiliteit voor 2020, 2030 en 2050
01:55
14-09-2018

Visie op afvalmobiliteit voor 2020, 2030 en 2050

Hoogwaardige recyclage begint met een optimale selectieve inzameling. Dat zal nog belangrijker worden in een circulaire economie. Maar de logistiek achter de selectieve inzameling is net vandaag aan heel wat uitdagingen onderhevig. Sectorfederatie Go4Circle wilde daarom samen met haar leden en partners de denkoefening maken over hoe afvalinzameling naar alle waarschijnlijkheid zal evolueren. Het resultaat werd gebundeld in een visietekst rond afvalmobiliteit op korte, middellange en lange termijn. 

Volgens de leden van Go4Circle staat de sector voor een revolutie. Aangevuurd door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen wordt de klassieke logistiek in de sector in vraag gesteld. Met zijn visietekst poogt Go4Circle te schetsen wat er zit aan te komen. 

Visie op korte termijn (2020): twee complementaire systemen
Tegen 2020 zouden er twee systemen bestaan die elkaar aanvullen. De huis-aan-huis inzameling zou met andere woorden nog bestaan, maar niet langer overal in België. In dit scenario zou elk type woonomgeving een eigen aanpak en frequentie krijgen, in functie van de productie van afval eigen aan het gebied. Daarnaast zouden er systemen ontstaan waarbij burgers en bedrijven hun afval ergens gaan aanbieden. Dat is makkelijker qua organisatie voor de inzamelbedrijven en ook makkelijker voor de burger, want hij kan zijn afval kwijt wanneer hij het wil. De drempels die er vandaag nog zijn (waken over de kwaliteit van de fracties, identificatie van de aanbieder, kostprijs …) worden door technologische en andere ontwikkelingen in ijltempo weggewerkt. ‘De vervuiler betaalt’ zal het kernprincipe worden. Voor bedrijfsafval geldt hetzelfde: aanbodsystemen zullen zich verder ontwikkelen. Voor de inzameling zal er meer samenwerking moeten komen tussen de verschillende ophalers om de logistiek zo efficiënt mogelijk te organiseren.

Visie op afvalmobiliteit voor 2020, 2030 en 2050Tegen 2030 zou de huis-aan-huis inzameling beperkt worden tot de zwaarste selectieve fracties: papier en karton en organisch afval. Voor de andere stromen zullen er naar alle waarschijnlijkheid aanbodsystemen komen.

Visie op middellange termijn (2030): exclusieve systemen
Tegen 2030 zou de huis-aan-huis inzameling beperkt worden tot de zwaarste selectieve fracties: papier en karton en organisch afval. Voor de andere stromen zullen er naar alle waarschijnlijkheid aanbodsystemen komen. Gemeenten zullen door de maatschappelijke druk om de vervuiler te laten betalen de totale, reële kost van inzameling en verwerking van afval meer kunnen doorrekenen aan de burger via de diftar-systemen. De zogenaamde aanbodsystemen zullen verder gedifferentieerd worden: naast de ondergrondse systemen zal ook de distributie een grotere rol spelen in de inzameling van afval. Zo zullen burgers bepaalde afvalstromen bij winkelpunten kunnen afgeven. Voor het bedrijfsafval zal afval-inzameling opnieuw in vraag gesteld worden. Enerzijds gedreven door de ontwikkeling van nieuwe inzamelsystemen (bijvoorbeeld reverse logistics, waarbij leveranciers van goederen deze weer meenemen als ze afval zijn geworden) en anderzijds door de toenemende interesse in gerecycleerde grondstoffen vanuit de industrie. Traceerbaarheid en uniformiteit over de grenzen heen zullen bijkomende aandachtspunten zijn.

Visie op lange termijn (2050): heel wat spelers
Tegen 2050 zal afval een materiaal als alle andere geworden zijn. Afvalbeheerders worden met andere woorden materialenproducenten. Elke operator zal dan zijn aanvoer moeten garanderen, organiseren en permanent maken. Afvalmobiliteit blijft dus een cruciaal element. Inzameling is dan een manier om de best mogelijke aanvoerketens te vinden. De markt zal door deze ontwikkelingen meer spelers tellen, die verschillende inzamelsystemen zullen inzetten. Een gelijk speelveld inzake de regelgeving zal dan ook cruciaal worden. Wanneer de circulaire economie op volle snelheid is, zal er voorrang gegeven worden aan gerecycleerde producten eerder dan het gebruik van nieuwe grondstoffen. Dit zal ertoe leiden dat zowel huishoudens als ondernemingen vergoed worden om zich te ontdoen van hun afvalstoffen.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: Afvalmobiliteit , Go4Circle , Revolutie , Visie

Recyclepro partners

Recycling equipment met een eigen smaak: bijna tien jaar kwaliteitOp zoek naar oplossingen voor de ophaling van bedrijfsafval in de stad