Op zoek naar oplossingen voor de ophaling van bedrijfsafval in de stad
01:32
17-09-2018

Op zoek naar oplossingen voor de ophaling van bedrijfsafval in de stad

Het ophalen van bedrijfsafval in steden wordt alsmaar moeilijker door de beperkingen die lokale besturen opleggen aan bedrijfsvoertuigen. Dat vraagt om investeringen in technologie en materiaal. Met het VIL project Urban Waste Collection onderzoeken vijf steden of intercommunales en zeven bedrijven hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en waarin ze moeten investeren.

Bedrijven generen verschillende soorten afval, vaak in aanzienlijke volumes. De inzameling en ophaling van bedrijfsafvalstoffen gebeurt door gespecialiseerde afvalbedrijven. Zij worden vandaag geconfronteerd met een wildgroei aan regels, opgelegd door de stadsbesturen: tijdvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, snelheidsbeperkingen, circulatieplannen … Steden nemen deze maatregelen telkens vanuit hun eigen problematiek, maar het inzamelen van afval wordt er drastisch door bemoeilijkt.

Duurzame logistieke oplossingen
Dit was voor het VIL (innovatieplatform voor de logistieke sector) het sein om aan oplossingen te beginnen denken. Het brengt de betrokken stakeholders samen in het project Urban Waste Collection om rendabele, praktisch haalbare en breed gedragen logistieke oplossingen uit te werken en te testen. Urban Waste Collection is gestart in april van dit jaar en kent een doorlooptijd van 23 maanden. Projectleider bij VIL Ludo Sys: “We zullen de huidige afvalstromen en de opgelegde beperkingen analyseren en in kaart brengen. Daarnaast komen zeker ook best practices in het bedrijfsafvalstoffenbeheer aan bod. Samen met de deelnemende partners zullen we oplossingsrichtingen definiëren, uitwerken en hun impact evalueren. We willen nagaan of er zich binnen de stad door middel van een innovatieve logistieke aanpak opportuniteiten aandienen voor meer circulariteit.”

Leefbaarheid van de steden
Het is de bedoeling om de uitgewerkte logistieke concepten uitrolbaar te maken voor alle Vlaamse steden. Op die manier wordt een gedegen onderbouwing aangeleverd voor het investeringsbeleid van logistieke operatoren, maar even goed wil men beleidsaanbevelingen formuleren voor een logistieke onderbouw voor steden. Met dit project wil het VIL samen met de deelnemers (Bebat, INOVIM, IVBO, MCA Recycling, Mirom, Recupel, Renewi, stad Genk, stad Mechelen, IMOG in opdracht van stad Kortrijk, Suez en Vanheede Environmental Group) een aanzienlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van steden inzake veiligheid, emissies, mobiliteit … Tegelijk wil men perspectieven bieden voor een maximale valorisatie van stedelijke bedrijfsafvalstoffen.

Nood aan overleg tussen operatoren en overheid
Het project gaat van start in samenwerking met vijf steden/intercommuncales en zeven bedrijven. Zij lieten alvast optekenen dat er maatregelen nodig zijn om operatoren en de geldende regelgeving te alligneren. Er dienen gezamenlijk innovatieve oplossingen bedacht te worden die ook werkelijk implementeerbaar zijn. Urban Waste Collection is een initiatief dat daar zeker toe kan bijdragen. Tijdens dit project kan VIL rekenen op de steun van de klankbordgroep: Go4Circle, MOW, OVAM, Val-i-Pac en VVSG. De Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie VITO is partner van dit project. Het wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

Tekst Valérie Couplez    |    Beeld VIL

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Recyclepro partners

Visie op afvalmobiliteit voor 2020, 2030 en 2050Gezamenlijke inzameling van verschillende fracties opent mogelijkheden